Особливості ціннісних орієнтацій дітей старшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз проблеми ціннісних орієнтацій старших школярів в умовах нормотипового розвитку та при інтелектуальних порушеннях, проаналізовано розвиток системи ціннісних орієнтацій в онтогенетичному вимірі. Експериментально досліджено особливості ціннісних орієнтацій старших школярів з інтелектуальними порушеннями, встановлено ієрархію термінальних та інструментальних цінностей, проаналізовано особливості їх життєвого цілепокладання. На основі виявлених особливостей ціннісних орієнтацій старших школярів з інтелектуальними порушеннями було розроблено рекомендації для вихователів для розвитку просоціальної системи ціннісних орієнтацій в умовах позакласної роботи, розроблено програму тематичних виховних заходів для таких школярів, що складається з 12 блоків; описано технології відео-кейсів, відеороликів та техніку колажу як засобів розвитку системи ціннісних орієнтацій старших школярів. In the qualification work, a theoretical analysis of the problem was carried out value orientations of older students in conditions of normotypic development and at intellectual disabilities, analyzed the development of the system of value orientations in the ontogenetic dimension. Experimentally investigated features of the value orientations of older students with intellectual violations, established a hierarchy of terminal and instrumental values, analyzed the features of their life goal-setting. Based on identified features of the value orientations of elder students with intellectual disabilities have developed recommendations for educators for the development of a prosocial system of value orientations in extracurricular conditions work, developed a program of thematic educational activities for such schoolchildren, consisting of 12 blocks; technologies of video cases, videos and collage technique as a means of developing a system of value orientations of elders Students.
Опис
Ключові слова
старші школярі, інтелектуальні порушення, ціннісні орієнтації, соціалізація, термінальні цінності, інструментальні цінності, elder students, intellectual disabilities, value orientations, socialization, terminal values, instrumental values
Цитування
Положій С. І. Особливості ціннісних орієнтацій дітей старшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / С. І. Положій ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 61 с. : дод.
Колекції