Integration of innovative technologies in the professional training of teachers of literature

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
The main purpose of the study is to analyze the features of the integration of innovative technologies in the context of the professional training of literature teachers. The role of education in general and higher education in particular is being transformed from the status of a resource for the development of society into the status of a leading public sphere. The boundaries of the growth of modern civilization are determined precisely by education, its quality and availability. In order to adequately respond to the modern challenges of education, a new formation of dynamic teaching staff is needed, they constantly update their professional knowledge, know how to live and work in an innovative environment. As a result,the key aspects of the integration of innovative technologies in the context of the professional training of literature teachers were identified. Основною метою дослідження є аналіз особливостей інтеграції інноваційних технологій у контексті професійної підготовки вчителів літератури. Роль освіти в цілому і вищої освіти зокрема перетворюється із статусу ресурсу розвитку суспільства в статус провідної публічної сфери. Межі зростання сучасної цивілізації визначаються саме освітою, її якістю та доступністю. Для того, щоб адекватно реагувати на сучасні виклики освіти, необхідне нове формування динамічних педагогічних кадрів, які постійно оновлюють свої професійні знання, вміють жити та працювати в умовах інноваційного середовища. Як наслідок, ключовими аспектами інтеграції інноваційних технологій у контекст професійної підготовки визначено вчителів літератури. Основная цель исследования - проанализировать особенности интеграции инновационных технологий в контексте профессиональной подготовки учителей литературы. Роль образования в целом и высшего образования в частности трансформируется из статуса ресурса развития общества в статус ведущей общественной сферы. Границы роста современной цивилизации определяются именно образованием, его качеством и доступностью. Чтобы адекватно реагировать на современные вызовы образования, необходима новая формация динамичного педагогического коллектива, который постоянно обновляет свои профессиональные знания, умеет жить и работать в инновационная среда. В результате ключевыми аспектами интеграции инновационных технологий в контекст профессионального обучения определено учителей литературы.
Опис
Ключові слова
Pedagogy, Students, Future teachers, Literature, Innovations, педагогика, студенти, майбутні вчителі, література, інноваціі, студенты, будущие учителя, литература, инновации
Цитування
Integration of innovative technologies in the professional training of teachers of literature / O. Bespartochna, T. Hruba, N. Piddubna [at al.] // Laplage em Revista (International). – 2021. – Vol. 7, N. 3C, Sept.–Dec. – P. 407–412.