Міфологема храму в романі Вільяма Голдінга «Шпиль»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті міфологеми, які є невід'ємною частиною творів Вільяма Голдінга. Під міфологемою розуміється реалізація архетипу в художньому творі, запозичення у міфу тем і мотивів, у сучасній літературі слово «міфологема» часто використовується для позначення свідомо запозичених міфологічних мотивів і перенесення їх в світ сучасної художньої культури. В статье рассмотрены мифологемы, которые являются неотъемлемой частью произведений Уильяма Голдинга. Под мифологемой понимается реализация архетипа в художественном произведении, заимствования у мифа тем и мотивов, в современной литературе слово «мифологема» часто используется для обозначения сознательно заимствованных мифологических мотивов и переноса их в мир современной художественной культуры. The article deals with mythologemes, which are an integral part of the works of William Golding. Mythologeme refers to the realization of the archetype in a work of fiction, borrowing themes and motifs from the myth. In modern literature the word "mythologeme" is often used to describe deliberately borrowed mythological motifs and transferring them into the world of contemporary art culture.
Опис
Ключові слова
міфологеми, Голдінг Вільям, міфологічні мотиви, студентські роботи, мифологемы, Голдинг Уильям, мифологические мотивы, студенческие работы, mythologies, Golding William, mythological motives, student work
Цитування
Сіряк Ю. Міфологема храму в романі Вільяма Голдінга «Шпиль» / Ю. Сіряк // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 69–70.