ТЕХНОЛОГИИ КИНЕЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ДИСФУНКЦИЙ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Последнее десятилетие основное внимание специалистов по кинезиотерапии приковано к созданию комплексов упражнений, целью которых является улучшение стабильности поясничного отдела позвоночника и таза. Существует множество клинических и научных точек зрения на эту область, и множество технологий кинезиотерапии, ставшие популярными как в клиническом использовании, так и в фитнесе. В статье описывается изучение влияния средств кинезиотерапии на функции крестцово-подвздошного сочленения. Впродовж останнього десятиріччя основна увага фахівців по кінезіотерапії прикута до створення комплексів вправ, метою яких є поліпшення стабільності поперекового відділу хребта і тазу. Існує безліч клінічних та наукових точок зору на цю область, і безліч технологій кінезіотерапії, що стали популярними як в клінічному використанні, так і в фітнесі. У статті описується вивчення впливу засобів кінезіотерапії на функції крижово-клубового зчленування. Last decade, the main focus of specialists in kinesiotherapy focused on the creation of exercise complexes, whose goal is to improve the stability of the lumbar spine and pelvis. There are many clinical and scientific points of view on this area, and a variety of kinesiotherapy technologies that have become popular both in clinical use and in fitness. The article describes the study of the effect of kinesiotherapy on the function of the sacroiliac joint.
Опис
Ключові слова
кинезиотерапия, крестцово-подвздошное сочленение, позвоночник, кінезіотерапія, крижово-клубове зчленування, хребет, kinesiotherapy, sacroiliac joint, spine
Цитування
Безъязычная О. В. Технологии кинезиотерапии в лечении дисфункций крестцово-подвздошного сочленения / В. А. Стауде, О. В. Безъязычная // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 130–133.