Вплив самореалізації матері на інтелектуальний розвиток дитини молодшого шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проблема інтелектуального розвитку молодшого школяра стає все більш актуальною не тільки з соціально-педагогічної, але й із психологічної точки зору. У дослідженнях науковців підкреслюється, що вирішальним фактором розвитку інтелекту дитини в сім’ї визнається «психічна стимуляція», яка відбувається при спілкуванні і спільній діяльності дітей і близьких дорослих. Активно досліджуються різні аспекти когнітивного розвитку дітей та фактори впливу на нього на різних етапах онтогенезу. Наголошується, що молодший шкільний вік – період найбільш інтенсивного інтелектуального розвитку дитини, коли сім’я може виступати в якості як позитивного, так і негативного фактору впливу на розвиток когнітивних здібностей дитини. Роль матері в успішному інтелектуальному розвитку дитини пов’язана із емоційною близькістю у системі «мати-дитя» та проявом материнських особистісних якостей. Водночас практично не дослідженим залишається питання особливостей впливу самореалізації матері на інтелектуальний розвиток дитини молодшого шкільного віку. У проведеному емпіричному дослідженні визначено, що жінки-матері із достатнім рівнем самореалізації характеризуються гармонійною Я-концепцією та спрямованістю на розвиток власних потенціалів, жінки-матері із заниженим рівнем самореалізації характеризуються негативною суперечливою «Я- концепцією», що гальмує актуалізацію особистісних потенціалів через визнання повинності та обов’язку й відмову від взаємодії з оточуючими за типом справжньої близькості. Стимуляція інтелектуального розвитку молодшого школяра у батьківсько-дитячої взаємодії відрізняється у залежності від рівня самореалізації матері. За умов достатнього рівню материнської самореалізації її самоактуалізація позитивно позначається на розвитку інтелектуальних здібностей дитини. При зниженому рівні самореалізації матері нереалізоване прагнення розкриття власних можливостей та потенціалів чинять суперечливий вплив на когнітивний розвиток її дитини. Розроблена корекційно-розвивальна програма, що спрямована на особистісне зростання жінки-матері та може бути дієвим інструментом сприяння розвитку когнітивних процесів їх дітей молодшого шкільного віку. The problem of intellectual development in primary school age is becoming more and more relevant not only from a socio-pedagogical point of view, but also from a psychological point of view. In the studies of scientists, it is emphasized that the decisive factor in the development of a child's intelligence in the family is recognized as "mental stimulation", which occurs during communication and joint activities of children and close adults. Various aspects of children's cognitive development and factors affecting it at various stages of ontogenesis are actively researched. It is emphasized that the primary school age is the period of the most intensive intellectual development of the child, when the family can act as both a positive and a negative factor influencing the development of the child's cognitive abilities. The role of the mother in the successful intellectual development of the child is associated with emotional closeness in the "mother-child" system and the manifestation of maternal personal qualities. At the same time, the question of the specifics of the influence of the mother's self-realization on the intellectual development of a child of primary school age remains practically unexplored. In the conducted empirical research, it was determined that women-mothers with a sufficient level of self-realization are characterized by a harmonious selfconcept and a focus on the development of their own potentials, women-mothers with an understated level of self-realization are characterized by a negative, contradictory "self-concept", which inhibits the actualization of personal potentials due to the recognition of duty and the obligation and refusal to interact with others in the type of true closeness. Stimulation of the intellectual development of a younger schoolboy in parent-child interaction differs depending on the level of self-realization of the mother. Under the conditions of a sufficient level of maternal self-realization, her self-actualization has a positive effect on the development of the child's intellectual abilities. With a reduced level of self-realization of the mother, the unrealized desire to reveal one's own capabilities and potentials has a contradictory effect on the cognitive development of her child. A corrective and developmental program has been developed, which is aimed at the personal growth of a mother and can be an effective tool for promoting the development of cognitive processes of their children of primary school age.
Опис
Ключові слова
материнський вплив, самореалізація, особистісна зрілість, смисложиттеві орієнтації, самоактуалізація, інтелектуальний розвиток, когнітивні здібності, молодший шкільний вік, взаємодія в діаді «мати-дитина», maternal influence, self-realization, personal maturity, meaningful orientations, self-actualization, intellectual development, cognitive abilities, lower school age, interaction in the «mother-child» dyad
Цитування
Бовшик О. Л. Вплив самореалізації матері на інтелектуальний розвиток дитини молодшого шкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. Л. Бовшик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 85 с.
Колекції