ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ ЙОГИ В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ ДІВЧАТ 12-13 РОКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У сучасному світі, де великий акцент робиться на фізичному розвитку та збереженні здоров'я, важливо розробляти та вдосконалювати методи тренувань, спрямовані на комплексний розвиток організму. Для підлітків, таких як дівчата віком 12-13 років, забезпечення оптимальних умов для формування здорового тіла та гнучкості є особливо актуальним. Зростаючий інтерес до йоги як системи фізичних вправ та психічного розвитку підкреслює необхідність дослідження її ефективності в контексті спортивного тренування, зокрема в художній гімнастиці. Йога володіє потенціалом покращення гнучкості та координації рухів, що є ключовими аспектами у гімнастичному виконанні. Зараз багато молоді проводить значний час перед екранами гаджетів та комп'ютерів, що може призвести до сидячого способу життя та обмеження фізичної активності. Дослідженням використання йоги в спортивному вихованні можна знайти інноваційні методи вирішення цього проблемного питання. У художній гімнастиці висуваються високі вимоги до гнучкості, пластичності рухів та естетики виконання. Впровадження елементів йоги може сприяти покращенню артистичності та загального враження від виступу гімнасток, що важливо для спортивного успіху та привертання уваги глядачів. З відкриттям нових аспектів спортивного тренування та зростанням популярності інтеграції різних методик, дослідження використання йога-практик у художній гімнастиці є відповідним в контексті сучасних тенденцій у спортивній науці. У сучасному світі вимогливого спорту, де досягнення високих результатів вимагає не тільки сили та витривалості, але й гнучкості, багато спортсменів та тренерів звертають увагу на традиційні методи покращення фізичної форми, такі як йога. У цьому дослідженні ми зосередимося на вплив вправ йоги на гнучкість гімнасток у віці 12-13 років. In the modern world, where great emphasis is placed on physical development and health preservation, it is important to develop and improve training methods aimed at the comprehensive development of the body. For teenagers, such as girls aged 12-13, providing optimal conditions for the formation of a healthy body and flexibility is especially relevant. The growing interest in yoga as a system of physical exercise and mental development emphasizes the need to investigate its effectiveness in the context of sports training, particularly in rhythmic gymnastics. Yoga has the potential to improve flexibility and coordination of movements, which are key aspects in gymnastic performance. Nowadays, many young people spend a lot of time in front of the screens of gadgets and computers, which can lead to a sedentary lifestyle and limit physical activity. By studying the use of yoga in sports education, innovative methods of solving this problem can be found. In rhythmic gymnastics, high demands are placed on flexibility, plasticity of movements and aesthetics of performance. The introduction of elements of yoga can contribute to the improvement of artistry and the overall impression of the performance of gymnasts, which is important for athletic success and attracting the attention of the audience. With the discovery of new aspects of sports training and the growing popularity of the integration of different techniques, the study of the use of yoga practices in artistic gymnastics is appropriate in the context of current trends in sports science. In today's world of demanding sports, where achieving high results requires not only strength and endurance, but also flexibility, many athletes and trainers are turning to traditional methods of improving physical fitness, such as yoga. In this study, we will focus on the effect of yoga exercises on the flexibility of female gymnasts aged 12-13 years.
Опис
Ключові слова
вправи, гнучкість, дослідження, розвиток, художня гімнастика, йога, exercises, flexibility, research, development, rhythmic gymnastics, joga
Цитування
Гладких М. В. Використання вправ йоги в художній гімнастиці для розвитку гнучкості дівчат 12-13 років : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / М. В. Гладких ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2024. – 48 с. : табл. + дод.
Колекції