ВИКОРИСТАННЯ ПОХОДІВ ВИХІДНОГО ДНЯ ЯК ЗАСОБУ АКТИВІЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
В статті розглянуто питання доцільності та ефективності використання піших походів вихідного дня для активізації здорового способу життя студентської молоді та загально зміцнюючого засобу. Мета дослідження – визначити вплив регулярної участі у походах на загальний стан здоров’я, фізичний розвиток та поліпшення рівня рухової активності студентів. В результаті попередніх спостережень був виявлений недостатній рівень рухової активності та низький рівень розвитку фізичних якостей у студентів 1 курсу нашого універсітету. Для впливу на ці фактори фізичного розвитку ми, користуючись літературними джерелами, вивчаючи досвід провідних фахівців та використовуючи власний педагогічний досвід, запропонували бажаючим студентам регулярно брати участь у піших походах вихідного дня. У дослідженні прийняло участь 36 студентів 1 курсу, які після ознайомчого походу зацікавилися цією діяльністю та зголосилися здійснювати походи у складі невеликих груп протягом сезону. Проведені на початку 2 курсу дослідження довели, що завдяки участі в туристичній діяльності у студентів зменшилась захворюваність, значно збільшився обсяг рухової активності, підвищився рівень фізичного розвитку. The article examines the question of feasibility and effectiveness of using weekend hikes to activate the healthy lifestyle of youth students and as a generally strengthening tool. The purpose of the study is to determine the impact of regular participation in hikes on the general state of health, physical development and improvement of the level of motor activity of students. As a result of preliminary observations, an insufficient level of motor activity and a low level of development of physical qualities among students of the 1st year of our university were revealed. To influence these factors of physical development, we, using literary sources, studying the experience of leading specialists and using our own pedagogical experience, offered willing students to regularly participate in weekend hikes. 36 students of 1st-year took part in the study, who after the introductory hike became interested in this activity and volunteered to hike in small groups during the season. The research conducted at the beginning of the 2nd year proved that due to participation in tourist activities, sickness rate among students decreased, the amount of motor activity increased significantly, and the level of physical development increased.
Опис
Ключові слова
туристичний похід, рухова активність, студентська молодь, фізичний розвиток, tourist trip, motor activity, youth students, physical development
Цитування
Шип Н. Є. Використання походів вихідного дня як засобу активізації здорового способу життя студентської молоді / Н. Є. Шип // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. наук. пр. за матеріалами IV наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам’яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 20–21 квіт. 2023 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2023. – Вип. 4. – С. 127–129.