Organization of health-preserving activity of the head of general educational institution

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Анотація
The technology stages for the implementation of health-preserving activities by the manager of the general educational institution (GEI) were substantiated, namely: orientational (the development of the orientation of the manager of the GEI for the implementation of health-preserving activities, which is facilitated by familiarization of managers with the most important problems and experience of health development through education and comprehensive promotion of teacher training, considering their personal needs and interests); cognitive (strengthening of the epistemological potential of the manager by systematization and generalization of professionally significant knowledge and ideas about the basics of human health and management of its preservation in the process of education); activity-productive (practical actions to plan, ensure, motivate and control the health-preserving of schoolchildren, which requires improvement of the set of skills associated with the implementation of management functions, and involves the use of active-discussion forms and methods of education and self-educational work). Обґрунтовано технологічні етапи реалізації заходів зі здоров'язберігаючої діяльності керівником загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ), а саме: орієнтаційна (розробка орієнтації керівника ЗНЗ на здійснення здоров'язберігаючої діяльності, яка полегшується ознайомленням керівників із найбільш важливими проблемами та досвідом розвитку охорони здоров'я за допомогою освіти й всебічного просування підготовки вчителів з урахуванням їхніх особистих потреб та інтересів); пізнавальний (зміцнення епістемологічного потенціалу керівника шляхом систематизації та узагальнення професійно значущих знань та ідей про основи здоров'я людини й управління його збереженням у процесі навчання); (практичні дії з планування, забезпечення, мотивування і контролю охорони здоров'я школярів, що вимагає вдосконалення набору навичок, пов'язаних із виконанням управлінських функцій, і передбачає використання форм активної дискусії та методів навчання і роботи з самоосвіти). Обоснованы технологические этапы реализации мероприятий со здоровьесохраняющей деятельности руководителем общеобразовательного учебного заведения (ОУЗ), а именно: ориентационная (разработка ориентации руководителя ОУЗ на осуществление здоровьесохраняющей деятельности, которая облегчается ознакомлением руководителей с наиболее важными проблемами и опытом развития здравоохранения посредством образования и всестороннего продвижения подготовки учителей с учетом их личных потребностей и интересов); познавательный (укрепление эпистемологического потенциала руководителя путем систематизации и обобщения профессионально значимых знаний и идей об основах здоровья человека и управлении его сохранением в процессе обучения); (практические действия по планированию, обеспечению, мотивированию и контролю охраны здоровья школьников, что требует совершенствования набора навыков, связанных с выполнением управленческих функций, и предполагает использование форм активной дискуссии и методов обучения и работы по самообразованию).
Опис
Ключові слова
a manager, general educational institution, health-preserving activity, technology, stages, керівник, загальноосвітній навчальний заклад, здоров'язберігаюча діяльність, технології, етапи, руководитель, общеобразовательное учебное заведение, здоровьесохраняющая деятельность, технологии, этапы
Цитування
Gres O. V. Organization of health-preserving activity of the head of general educational institution / O. V. Gres, O. M. Ionova, V. V. Partola // Forum Pedagogiczne / Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018. – № 1. – P. 287–296.