«Я хотіла сказати правду»: мотив алкогольної залежності в романі Е. Бронте «Незнайомка з Вілдфел-Холу»

dc.contributor.authorГончарова, О. А.
dc.date.accessioned2021-11-15T09:14:28Z
dc.date.available2021-11-15T09:14:28Z
dc.date.issued2021-10-28
dc.description.abstractСтаттю присвячено розгляду функції мотиву алкогольної залежності в романі Е. Бронте «Незнайомка з Вілдфел-Холу» (1848 р.). Мета роботи полягає в тому, щоб показати, що мотив алкогольної залежності, порівняно з іншими мотивами (кохання – зрада, гріхопадіння – каяття – прощення, сильна жінка, творчість, дружба, виховання дітей тощо), виконує в романі провідну композиційно-тематичну функцію. У дослідженні використано культурно-історичний, біографічний, герменевтичний методи. На підставі аналізу двох романів Е. Бронте, а також біографічного матеріалу родини Бронте показано, що хоча традиція зображення персонажів у стані алкогольного сп’яніння існує з найдавніших часів, проте саме у творі Е. Бронте ця тема була висвітлена під новим кутом – як хвороба, величезна психологічна й соціальна проблема, до якої необхідно привернути увагу суспільства. Мотив зловживання алкоголем наявний вже в дебютному романі Е. Бронте «Аґнес Ґрей» (1847 р.), у якому головна героїня, працюючи гувернанткою, приділяє пильну увагу оточенню, у якому зростають діти. Вона вважає, що приклад дорослих, особливо батьків і тих, хто наближений до родинного кола, має величезний плив на формування характеру та звичок дітей. У романі «Незнайомка з Вілдфел-Холу» мотив алкогольної залежності є наскрізним і виконує структурно-семантичну функцію. Е. Бронте описує всі стадії, які доводиться пережити героїні роману із хворим на алкоголізм чоловіком: сором, жаль, призвичаєння, смирення, байдужість, ненависть. Письменниця показує, як алкогольна залежність нищить особистість, руйнує родинні й соціальні зв’язки. І навпаки, подолання цієї смертельної пристрасті здатне піднести людину, зробити її та сім’ю щасливими. У висновках зазначено, що атмосфера, у якій створювався роман, особистий досвід спілкування й догляду за хворою на алкоголізм близькою людиною, а також безпосередні спостереження авторки чинили значний вплив на вибір теми твору та визначення ієрархії мотивів. Саме мотив алкогольної залежності є тією рушійною силою, яка структурує роман і створює оригінальний змістовокомпозиційний візерунок. Статья посвящена рассмотрению функции мотива алкогольной зависимости в романе Э. Бронте «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» (1848 г.). Цель работы состоит в том, чтобы показать, что мотив алкогольной зависимости по сравнению с другими мотивами (любовь – измена, грехопадение – раскаяние – прощение, сильная женщина, творчество, дружба, воспитание детей и т.д.), выполняет в романе ведущую композиционно-тематическую функцию. В исследовании использованы культурно-исторический, биографический, герменевтический методы. На основании анализа двух романов Э. Бронте, а также биографического материала семьи Бронте показано, что хотя традиция изображения персонажей в состоянии алкогольного опьянения существует с древнейших времён, однако именно в произведении Э. Бронте эта тема была освещена под новым углом – как болезнь , огромная психологическая и социальная проблема, к которой необходимо привлечь внимание общества Мотив злоупотребления алкоголем уже в дебютном романе Э. Бронте «Агнес Грей» (1847 г.), в котором главная героиня, работая гувернанткой, уделяет пристальное внимание окружению, в котором растут дети. Она считает, что пример взрослых, особенно родителей и приближенных к семейному кругу, имеет огромное влияние на формирование характера и привычек детей. В романе «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» мотив алкогольной зависимости является сквозным и выполняет структурно-семантическую функцию. Э. Бронте описывает все стадии, которые приходится пережить героини романа с больным алкоголизмом мужчиной: стыд, жалость, привычка, смирение, безразличие, ненависть. Писательница показывает, как алкогольная зависимость уничтожает личность, разрушает родственные и социальные связи. И наоборот, преодоление этой смертельной страсти способно преподнести человека, сделать его и семью счастливыми. В выводах указано, что атмосфера, в которой создавался роман, личный опыт общения и ухода за больным алкоголизмом близким человеком, а также непосредственные наблюдения автора оказывали значительное влияние на выбор темы произведения и определение иерархии мотивов. Именно мотив алкогольной зависимости является той движущей силой, которая структурирует роман и создаёт оригинальный содержательно-композиционный узор. The article deals with the consideration of the function of the motive of alcohol addiction in A. Bronte’s novel “The Tenant of Wildfell Hall” (1848). The aim is to show that the motive of alcohol addiction in comparison with other motives (love – betrayal, fall – repentance – forgiveness, strong woman, creativity, friendship, raising children, etc.) performs a key compositional-thematic function in the novel. Research methods: cultural-historical, biographical, and hermeneutic. Based on the analysis of two novels by A. Bronte, as well as biographical material of the Bronte family, it was shown that, although the tradition of depicting characters in a state of intoxication has existed since ancient times, it is in A. Bronte’s oeuvre it was revealed from a new angle – as a disease, a huge psychological and social problem to which it was necessary to draw public attention. The motive of alcohol abuse is already present in A. Bronte’s debut novel “Agnes Grey” (1847), in which the main character, working as a governess, pays great attention to the environment in which children grow up. She believes that the example of adults, especially parents and relatives has a huge impact on the formation of the character and habits of children. In the novel “The Tenant of Wildfell Hall”, the motive of alcohol addiction is pervasive; it structures the text and forms its antialcohol pathos. Bronte describes all the stages that the heroine of the novel has to go through living with an alcoholic partner: shame, pity, habituation, humility, indifference, hatred. The writer shows how alcohol addiction destroys the personality, ruins families and social ties. Conversely, overcoming this deadly passion can elevate a person and make one and one’s family happy. It is concluded that the atmosphere in which the novel was created, A. Bronte’s personal experience of communication and care for a close person with alcoholism, as well as her direct observations had a significant impact on the choice of the theme and determination of the hierarchy of motives for her second novel. It is the motive of alcohol addiction that is the driving force which structures the novel and creates an original content and compositional pattern.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГончарова О. А. «Я хотіла сказати правду»: мотив алкогольної залежності в романі Е. Бронте «Незнайомка з Вілдфел-Холу» / О. А. Гончарова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія / Міжнар. гуманіт. ун-т; [редкол.: М. В. Мамич (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – № 50, Т. 2. – C. 15–18.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2409-1154
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6360
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherМіжнародний гуманітарний університет; Видавничий дім "Гельветика"uk_UA.UTF-8
dc.subjectмотивuk_UA.UTF-8
dc.subjectроманuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомпозиційно-тематична функціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectбіографічні рисиuk_UA.UTF-8
dc.subjectалкоголізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотивuk_UA.UTF-8
dc.subjectроманuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомпозиционно-тематическая функцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectбиографические чертыuk_UA.UTF-8
dc.subjectалкоголизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotiveuk_UA.UTF-8
dc.subjectnoveluk_UA.UTF-8
dc.subjectcompositional-thematic functionuk_UA.UTF-8
dc.subjectbiographical featuresuk_UA.UTF-8
dc.subjectalcoholismuk_UA.UTF-8
dc.title«Я хотіла сказати правду»: мотив алкогольної залежності в романі Е. Бронте «Незнайомка з Вілдфел-Холу»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternative«Я хотела сказать правду»: мотив алкогольной зависимости в романе Э. Бронте «Незнакомка из Уилдфел-Хола»uk_UA.UTF-8
dc.title.alternative“I wished to tell the truth”: the motive of alcohol addiction in “The Tenant of Wildfell Hall” by A. Bronteuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гончарова О.А. Мотив алкогольної залежності в романі Е. Бронте Незнайомка з Вілдфел-Холу.pdf
Розмір:
351.56 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Стаття
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: