Визначення активності деяких катаболічних ферментів на основі комп’ютерного аналізу візуальних ефектів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено розробку методів активності ферментів, за допомогою комп’ютерного аналізу візуальних даних придатних для використання в шкільних умовах. Об'єкт дослідження: дріжджі, молоко. Розглянуто стандартні методи активності ферментів: реннін, сукцинатдегідрогеназа. Розроблено метод визначення активності сукцинатдегідрогенази за допомогою комп’ютерного аналізу візуальних даних, алгоритм обробки візуальних даних на основі програми Color Kit. Визначено активність сукцинатдегідрогенази у дріжджах «САФМОМЕНТ» (штрих-код 691241003190). The qualification work investigates the development of methods for enzyme activity using computer analysis of visual data suitable for use in school settings. Object of study: yeast, milk. The standard methods of enzyme activity are considered: rennin, succinate dehydrogenase. A method for determining the activity of succinate dehydrogenase using computer analysis of visual data and an algorithm for processing visual data based on the Color Kit software have been developed. The activity of succinate dehydrogenase in SAFMOMENT yeast (barcode 691241003190) was determined.
Опис
Ключові слова
ферменти, комп’ютерний аналіз, enzymes, computer analysis
Цитування
Пластун О. С. Визначення активності деяких катаболічних ферментів на основі комп’ютерного аналізу візуальних ефектів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Хімія) / О. С. Пластун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2022. – 28 с. : іл.
Колекції