Transcription Master 2

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The manual is addressed to teachers and students of language specialties and is designed to improve the efficiency of the process of forming English professional phonetic competence of future teachers. The manual consists of ten lessons, each of which contains a set of exercises to form knowledge of phonetic transcription of English, as well as improving the skills of recognizing by ear and reproducing the features of of the phonetic design of English speech. In order to demonstrate to students the modern phonetic norms of the English language the video clips from the online resource BBC Reel, selected in accordance with the level of training of future teachers within the communicative topics that are worked out at the first stage of learning English as a as the first foreign language in pedagogical universities. At the beginning of each lesson there is a link to a video with the possibility of using subtitles, which enables successful completion of tasks by applicants with a lower level of English language communicative competence. The availability of answers and transcripts of videos provides an opportunity for applicants to exercise self-control of the exercises and use the manual during independent work. Методичний посібник адресовано викладачам і студентам мовних спеціальностей та призначено для підвищення ефективності процесу формування англомовної професійної фонетичної компетентності майбутніх учителів. Посібник складається з десяти уроків, кожен із яких містить комплекс вправ для формування знань фонетичної транскрипції англійської мови, а також вдосконалення навичок розпізнавати на слух і відтворювати особливості фонетичного оформлення англійського мовлення. З метою демонстрації студентам сучасних фонетичних норм англійської мови в якості мовленнєвого матеріалу використано відеосюжети он-лайн ресурсу BBC Reel, відібрані відповідно до рівня підготовки майбутніх учителів у межах комунікативних тем, що опрацьовуються на першому етапі вивчення англійської мови як першої іноземної в педагогічних ЗВО. На початку кожного уроку представлено посилання на відеосюжет із можливістю використання субтитрів, що уможливлює успішне виконання завдань здобувачами з нижчим рівнем англомовної комунікативної компетентності. Наявність відповідей і транскриптів відеосюжетів надає можливість здобувачам здійснювати самоконтроль виконання вправ і використовувати посібник під час самостійної роботи.
Опис
Ключові слова
English language, practical phonetics, future teachers, methodological guidelines, англійська мова, практична фонетика, майбутні вчителі, методичні рекомендації
Цитування
Чухно О. А. Transcription Master 2 : метод. рек. з курсу практ. фонетики англ. мови для студ. 1-го курсу ф-ту інозем. філології / О. А. Чухно ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 58 с. : іл.