Удосконалення управління закладом освіти засобами тайм-менеджменту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено вимоги до управління сучасним закладом освіти; розкрито сутність та інноваційний потенціал технології тайм-менеджменту, можливості удосконалення управлінської діяльності керівника закладу освіти засобами тайм-менеджменту; на основі вивчення стану означеної проблеми у базовому закладі освіти розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення управління засобами тайм-менеджменту; проведено її експертизу та надано рекомендації щодо сприятливих умов для її реалізації. The paper examines the requirements for the management of a modern educational institution; the essence and innovative potential of time management technology, possibilities of improvement of administrative activity of the head of educational institution by means of time management are revealed; on the basis of studying the state of the specified problem in the basic educational institution the complex-target program on improvement of management of means of time management is developed; its examination was carried out and recommendations were given on favorable conditions for its implementation.
Опис
Ключові слова
заклади освіти, управління, керівники, інновації, тайм-менеджмент, educational institution, management, managers, innovation, time management
Цитування
Шмагайло О. С. Удосконалення управління закладом освіти засобами тайм-менеджменту : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / О. С. Шмагайло ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 77 с. + дод.
Колекції