Основні стилі та особливості китайського живопису Гохуа

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Китaйський трaдиційний живопис Гохуa (画国) є нaйпопулярнішим нaпрямом в обрaзотворчому мистецтвi Китaю. Китайський живопис продовжує вражати і дивувати своєю неперевершеністю, філософським змістом, несхожістю на інші види світового мистецтва, надихає митців на породження мистецьких витворів, формує внутрішній світ людини, який допомагає поринути у світ природи, зрозуміти її, жити з нею у гармонії, усвідомити сутність буття. Китайская традиционная живопись Гохуа (画 国) является самым популярным направлением в изобразительном искусстве Китaя. Китайская живопись продолжает поражать и удивлять своей непревзойденностью, философским содержанием, непохожестью на другие виды мирового искусства, вдохновляет художников на порождение художественных произведений, формирует внутренний мир человека, который помогает окунуться в мир природы, понять ее, жить с ней в гармонии, осознать сущность бытия. Chinese traditional gohua painting (画 国) is the most popular art form in China. Chinese painting continues to impress and amaze with its unsurpassed, philosophical content, unlike other world art, inspires artists to create works of art, forms the inner world of man, which helps to plunge into the world of nature, understand it, live in harmony with it, realize the essence of being.
Опис
Ключові слова
кийський живопис, живопис Гохуa, студентські роботи, китайская живопись, живопись Гохуa, студенческие работы, Chinese painting, Gohua painting, student work
Цитування
Романченко А. С. Основні стилі та особливості китайського живопису Гохуа / А. С. Романченко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 163–164.