РОЛЬ Я. Р. ДАШКЕВИЧА У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ПРОБЛЕМ СХОДОЗНАВСТВА ТА ОРІЄНТАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено роль Я. Р. Дашкевича у популяризації проблем сходознавства та орієнталістики в Україні. Відомий український історик, археограф і бібліограф Я. Р. Дашкевич зробив вагомий внесок у сходознавство та поширення знань про східну цивілізацію серед української громадськості, у розвиток тюркології в новітній українській науці кінця XX – початку XXI ст., створивши новий напрям досліджень у царині монголознавства, сформувавши й розвинувши концепцію співіснування кочових і осілоземлеробських спільнот у Північному Причорномор’ї. Це поняття отримало назву «Великий кордон». У своїх дослідженнях про тюрків і кочівників Я. Р. Дашкевич приділяв велику увагу питанню про розселення татар на українських землях у XIV–XVII ст. і неодноразово звертався до нього у своїх працях. Завдяки всебічному аналізу наукових праць Я. Р. Дашкевича, його публікацій та його активної діяльності в суспільстві ми можемо отримати дані про значний внесок ученого у дослідження східних культур. The publication explores the role of J. R. Dashkevych in popularising the problems of Orientalism and Oriental studies in Ukraine. The well-known Ukrainian historian, archaeographer, and bibliographer Y. R. Dashkevych made a significant contribution to Orientalism and the dissemination of knowledge about Eastern civilisation among the Ukrainian public, to the development of Turkology in the modern Ukrainian science of the late XX - early XXI centuries, creating a new area of research in the field of Mongol studies, forming and developing the concept of coexistence of nomadic and sedentary agricultural communities in the Northern Black Sea region. This concept was called the "Great Frontier". In his research on Turks and nomads, J. R. Dashkevich paid great attention to the issue of Tatar settlement on Ukrainian lands in the 14th-17th centuries and repeatedly referred to it in his writings. Thanks to a comprehensive analysis of J. R. Dashkevich's scientific works, his publications, and his active involvement in society, we can obtain data on the scientist's significant contribution to the study of oriental cultures.
Опис
Ключові слова
Дашкевич Я. Р., сходознавство, орієнталістика, тюркологія, східні культури, аспірантські роботи, Y. R. Dashkevich, orientalism, oriental studies, Turkology, oriental cultures, postgraduate works
Цитування
Сопельняк А. С. Роль Я. Р. Дашкевича у популяризації проблем сходознавства та орієнталістики в Україні / А. С. Сопельняк // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 351–356.