SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS DURING TEACHING PRACTICE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Анотація
Considering the current reality, when the state needs highly qualified and creative specialists, the problem of scientific and pedagogical support for future primary school teachers’ professional growth during teaching practice is becoming increasingly important. The purpose of the research is to substantiate theoretically the scientific and pedagogical support for future primary school teachers’ professional growth during teaching practice. Methodology. A retrospective analysis of the process of future primary school teachers’ professional growth has been used. We have found that the process of professional growth becomes more effective if certain pedagogical conditions of students’ teaching practice are created and implemented. They facilitate the development of future specialists’ desire and readiness for faithful implementation of their professional duties, professional competence and important personal qualities development, the ability to self-educate, etc. The basis for our research was scientific and pedagogical studies relevant to future primary school teachers’ professional growth during teaching practice. Results. The essence of the concepts “scientific and pedagogical support”, “professional potential” has been defined. The main tasks of future teachers’ preparation for future pedagogical activity with orientation on their professional growth as well as professional potential components and the factors having an impact on their formation and realization have been characterized. It has been determined that teaching practice creates ample opportunities for future teachers’ personal abilities purposeful development, the desire for creativity through their systematic involvement in the various activities of a modern primary school teacher. The directions in which scientific and pedagogical support for future primary school teachers is implemented during the experimental teaching practice “A Day at School” have been stated. It has been defined that the system of creative scientific and pedagogical support for future teachers’ practical training deals with an introduction to pedagogical activities, adaptation to the professional skill requirements since the 1st year of study, professional self-realization, and pedagogical credo approval in the final year of study. Conclusions. Future primary school teachers’ scientific and pedagogical support during teaching practice deals with preparation for practical pedagogical activities, providing scientific and methodological assistance (both University and school teachers). Teaching practice ensures future specialists deepen and expand professional knowledge and skills, revealing their professional potential and facilitating professional growth in general. З огляду на сучасні реалії, коли держава потребує висококваліфікованих та креативних фахівців, проблема науковопедагогічного супроводу професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики для розкриття їхнього професійного потенціалу набуває дедалі більшої актуальності. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати науково-педагогічний супровід професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. Методологія. Було використано ретроспективний аналіз процесу професійного зростання майбутнього вчителя початкових класів; з’ясовано, що процес професійного зростання стає більш ефективним, якщо створюються й реалізуються певні педагогічні умови, які забезпечують таку організацію освітньої діяльності та педагогічної практики студентів, що сприяє формуванню бажання й готовності майбутніх фахівців до сумлінного виконання в майбутньому їхніх професійних обов’язків, розвитку професійної компетентності і важливих особистісних якостей, здатності до самоосвітньої діяльності тощо. Матеріалом дослідження стали науково-педагогічні праці, що вказують на необхідність професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі пелагічної практики. Результати. Визначено сутність понять «науково-педагогічний супровід», «професійний потенціал». Охарактеризовано основні завдання підготовки майбутніх вчителів до майбутньої педагогічної діяльності з орієнтацією на їхнє професійне зростання. Охарактеризовано складники професійного потенціалу та чинники, що впливають на його формування і реалізацію. Визначено, що педагогічна практика створює широкі можливості для цілеспрямованого розвитку особистих здібностей, професійного потенціалу студентів, прагнення до творчості через систематичне включення їх у різноманітну діяльність сучасного вчителя початкових класів. Зазначено напрями, за якими здійснюється науково-педагогічний супровід майбутніх учителів початкових класів під час експериментального виду педагогічної практики «День у школі». Визначено, що система творчого науково-педагогічного супроводу практичної підготовки майбутнього педагога передбачає наступність: від введення в педагогічну діяльність, адаптації до вимог професії ще на 1 курсі навчання до професійної самореалізації та утвердження свого педагогічного кредо на випускному курсі. Висновки. Науково-педагогічний супровід майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики передбачає їх підготовку до практичної педагогічної діяльності, надання науково-методичної допомоги (як викладачами ЗВО, так і шкільними вчителями) під час проходження педагогічної практики, що забезпечує поглиблення та розширення професійних знань, умінь та навичок майбутніх фахівців, розкриває їхній професійний потенціал, а отже, сприяє процесу професійного зростання, у цілому.
Опис
Ключові слова
Future Teachers, Scientific and Pedagogical Support, Professional Potential, Teaching Practice, Primary School, Professional Growth, майбутні учителі, науково-педагогічний супровід, професійний потенціал, педагогічна практика, початкові класи, професійне зростання
Цитування
Nebytova I. Scientific and Pedagogical Support for Future Primary School Teachers during Teaching Practice / I. Nebytova // Educational challenges. – 2022. – Vol. 27, Iss. 1. – Pp. 80–91.