ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАХ УЧНІВ (МАН)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто можливість та доцільність вивчення елементів статистики в шкільному курсі математики. Досліджено та запропоновано можливі підходи досягнення поставленої мети. Запропоновано комплекс алгоритмів математичної статистики необхідний для планування дослідної роботи, обчислення отриманих результатів та формування висновків. The thesis considers the possibility and expediency of studying the elements of statistics in the school mathematics course. Possible approaches to achieve this goal are investigated and proposed. A set of algorithms of mathematical statistics necessary for planning research work, calculating the results and drawing conclusions is proposed.
Опис
Ключові слова
шкільна математика, теорія ймовірностей, математична статистика, комплекс алгоритмів обчислення результатів, науково-дослідна робота учнів МАН України, school mathematics, probability theory, mathematical statistics, a set of algorithms for calculating the results, research work of students of the Junior Academy of Sciences of Ukraine
Цитування
Проскурня О. І. Ефективність використання статистичної обробки даних у науково-дослідних роботах учнів (МАН) / О. І. Проскурня, М. М. Мартинюк // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 127–128.