Роль і місце спортивних секцій у вихованні фізичної культури особистості майбутнього фахівця

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
Розглядається роль та місце секційної роботи в системі фізичного виховання студентської молоді. У досліджені взяли участь 110 студентів педагогічного університету. Проведено анкетування щодо стану здоров‘я, відношення до фізкультурної діяльності, організації фізичного виховання і тестування фізичної підготовленості студентів. Визначені мотиваційні пріоритети студентів у секційних заняттях. Рассматривается роль и место секционной работы в системе физического воспитания студенческой молодежи. В исследовании приняли участие 110 студентов педагогического университета. Проведено анкетирование о состоянии здоровья, отношение к физкультурной деятельности, организации физического воспитания и тестирования физической подготовленности студентов. Определены мотивационные приоритеты студентов в секционных занятиях. The role and place of sectional work in the system of physical education of student youth is considered. The study involved 110 students of a pedagogical university. A questionnaire was conducted on the state of health, attitude to physical education activities, the organization of physical education and testing of students' physical fitness. The motivational priorities of students in sectional classes are determined.
Опис
Ключові слова
студенти, фізичне виховання, секція, спортивний клуб, студенты, физическое воспитание, секция, спортивный клуб, students, physical education, section, sport Club
Цитування
Кривенцова І. В. Роль і місце спортивних секцій у вихованні фізичної культури особистості майбутнього фахівця / / І. В. Кривенцова, О. В. Іванов, І. І. Одокієнко // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 23–24 квіт. 2020 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2020. – Вип. 1. – С. 145–147.