Розвиток соціально-емоційних навичок дітей в закладах дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на теоретичному та емпіричному рівнях досліджено проблему розвитку соціально-емоційних навичок у дітей дошкільного віку. Проаналізовано погляди зарубіжних і вітчизняних науковців на сутність поняття «соціально-емоційні навички», розвиток яких стає сьогодні одним із пріоритетних аспектів сучасної системи освіти України. Розглянуто різні тлумачення термінів «соціально-емоційні навички», «м’які / гнучкі навички», «навички ХХІ століття», «життєві навички», «основні / суттєві навички» тощо. Встановлено, що сучасні науковці з усього розмаїття наявної термінології частіше обирають термін «соціально-емоційні навички» через його універсальний характер. У результаті аналізу науково-джерельної бази, соціально-емоційні навички витлумачено як індивідуальні здатності, риси і характеристики, які можна розвивати протягом життя, та що важливі для благополуччя людини, її академічних успіхів, соціальних відносин і згуртованості, конкурентоспроможності на ринку праці, активної громадянської позиції. Розкрито особливості розвитку соціально-емоційних навичок дітей старшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти. Доведено важливість та вплив розвитку соціально-емоційних навичок у дітей дошкільного віку на їхнє подальше навчання та адаптацію в освітньому середовищі. Визначено, що розвиток цих навичок у дошкільному віці сприяє емоційній стабільності, збільшує здатність до співпраці та розв’язання проблем. Обгрунтовано й експериментально перевірено комплекс засобів розвитку соціально-емоційних навичок у дошкільників у ЗДО. Наголошено на важливості співпраці між вихователями та батьками для успішного розвитку соціально-емоційних навичок у дітей дошкільного віку. In the qualifying work, the problem of developing social-emotional skills in preschool children was investigated at the theoretical and empirical levels. The views of foreign and domestic scientists on the essence of the concept of «social-emotional skills» are analyzed, the development of which is becoming one of the priority aspects of the modern education system of Ukraine. Different interpretations of the terms «social-emotional skills», «soft / flexible skills», «21st century skills», «life skills», «basic / essential skills». It has been established that modern scientists often choose the term "social-emotional skills" from the variety of available terminology due to its universal nature. As a result of the analysis of the scientific and source base, socio-emotional skills were interpreted as individual abilities, traits and characteristics that can be developed throughout life and that are important for a person's well-being, his academic success, social relations and cohesion, competitiveness in the labor market, active civic positions The peculiarities of the development of socio-emotional skills of older preschool children in preschool education institutions are revealed. The importance and impact of the development of social-emotional skills in preschool children on their further learning and adaptation in the educational environment has been proven. It was determined that the development of these skills in preschool age contributes to emotional stability, increases the ability to cooperate and solve problems. The set of tools for the development of social-emotional skills among preschoolers in preschools has been substantiated and experimentally tested. The importance of cooperation between educators and parents for the successful development of social-emotional skills in preschool children is emphasized.
Опис
Ключові слова
соціально-емоційний розвиток, дошкільний вік, соціально-емоційні навички, благополуччя, успішність, співпраця з батьками, social-emotional development, preschool age, social-emotional skills, well-being, success, cooperation with parents
Цитування
Даньшина Т. В. Розвиток соціально-емоційних навичок дітей в закладах дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Т. В. Даньшина ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 107 с. : табл. + дод.
Колекції