Гуманістичні аспекти особистісного розвитку студентів у сучасному освітньому просторі : психоаналіз і мистецтво

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах підкреслено актуальність проблеми наукового дослідження гуманності особистості в світлі сучасних соціальних, психолого-педагогічних тенденцій. Розглянуто психокорекційна універсальність мистецтва в контексті сюрреалістичного напряму з психоаналітичними і філософськими акцентами. Позначено психоаналіз-мистецтво-виховання в освітній простір вищої школи, з метою розвиваючого ефекту при актуалізації гуманності у студентів. В тезисах подчеркнуто актуальность проблемы научного исследования гуманности личности в свете современных социальных, психолого-педагогических тенденций. Рассмотрены психокоррекционная универсальность искусства в контексте сюрреалистического направления с психоаналитическими и философскими акцентами. Обозначены психоанализ-искусство-воспитание в образовательное пространство высшей школы, с целью развивающего эффекта при актуализации гуманности у студентов. The relevance of the researched problem of person’s humanity in the light of contemporary social, pedagogical and psychological trends has been underlined in the article. Psychocorrectional universality of art in the context of surrealistic direction with psychoanalytic and philosophical accents has been analyzed. The constructiveness of implementation of interdisciplinary system “psychoanalysis-art-education” in educational space of higher school, for the purpose of developing effect when actualizing students’ humanity, has been revealed.
Опис
Ключові слова
особистість, гуманність, студенти, розвиток, освіта, виховання, психоаналіз, підсвідомість, мистецтво, сюрреалізм, личность, гуманность, студенты, развитие, образование, воспитание, психоанализ, подсознание, искусство, сюрреализм, person, humanity, students, development, education, upbringing, psychoanalysis, subconsciousness, art, surrealism
Цитування
Костікова О. В. Гуманістичні аспекти особистісного розвитку студентів у сучасному освітньому просторі : психоаналіз і мистецтво / О. В. Костікова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 254–256.