Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту або стерилізації: деякі проблемні питання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ
Анотація
З підписанням Україною у 2011 році Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами Кримінальний кодекс України було доповнено низкою нових складів злочинів: «Примушування до аборту без добровільної згоди потерпілої особи» та «Примушування до стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи». Автор розглядає ряд питань, що пов’язані з конструкцією самої норми та узгодженістю з нормами галузевого законодавства. С подписанием Украиной в 2011 году Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями Уголовный кодекс Украины был дополнен рядом новых составов преступлений: «Понуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшего лица »и« Принуждение к стерилизации без добровольного согласия потерпевшего лица». Автор рассматривает ряд вопросам, связанным с конструкцией самой нормы и согласованию с нормами отраслевого законодательства. With the signing by Ukraine in 2011 of the Council of Europe Convention on the Prevention of Violence in relation to women and domestic violence and the fight against these phenomena, the Criminal Code of Ukraine was supplemented with a number of new crimes: "Forcing to abortion without the voluntary consent of the victim" and "Compulsion to sterilization without the voluntary consent of the victim." The author examines a number issues related to the design of the norm itself and harmonization with the norms sectoral legislation.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, незаконне проведення аборту, незаконне проведення стерилізації, насильство стосовно жінок, уголовная ответственность, незаконное производство аборта, незаконное проведение стерилизации, насилие в отношении женщин, criminal liability, illegal abortion, illegal sterilization, violence against women
Цитування
Павленко Т. А. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту або стерилізації: деякі проблемні питання / Т. А. Павленко // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінолог. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової , Харків, 16 квіт. 2021 р. / Харків. нац. ун-т внутр. Справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 250–253.