«НЕСТАЧА» ТА «БАЖАННЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Психоаналітична критика ґрунтується на використанні психоаналітичних технік в аналізі художніх творів. За Ж. Лаканом, "несвідоме" - це не хаос слів, а впорядкована система, така ж складна, як і структура мови. Я приходжу до висновку, що несвідоме людини має структуру мови: синтаксис, лексику, морфеми (гендерні відмінності). Метою дослідження є виявлення механізмів "нестачі" і "бажання", щоб потім можна було проаналізувати інші художні твори, щоб краще зрозуміти підсвідомість конкретного героя і підсвідомість загалом. "Бажання", на мою думку, - це ідея реалізації "чогось" між волею індивіда та його вибором. "Відсутність" - це ідея відсутності "чогось", що не дозволяє перейти від волі індивіда до його вибору. Терміни "бажання" і "нестача" можна пояснити за допомогою лінгвістичних методів аналізу. На мою думку, "бажання" і "нестача" відрізняються "переходом". У "бажанні" "перехід" можливий (між волею і вибором), у "нестачі" "перехід" неможливий. "Дія" як рух до виконання "бажання" або "нестачі" є спільною для обох. Psychoanalytic criticism is based on the use of psychoanalytic techniques in the analysis of works of fiction. According to J. Lacan, the «unconscious» is not a chaos of words, but an ordered system as complex like the structure of language. I conclude that the unconscious of person has the structure of language: syntax, vocabulary, morphemes (gender differences). The aim of the study is to identify the mechanisms of «lack» and «desire», so that it is then possible to analyze other works of art to better understand the subconscious of a particular hero and the subconscious in general. «Desire», in my opinion, is the idea of realizing «something» between the will of the individual and his choice. «Lack» is the idea of the lack of «something», which does not allow to move from the will of the individual to his choice. The terms «desire» and «lack» can be explained by linguistic methods of analysis. In my opinion, «desire» and «lack» differ by «transition». In «desire» «transition» is possible (between will and choice), in «lack» «transition» is impossible. «Action» as a movement to fulfill a «desire» or «lack» is common to both.
Опис
Ключові слова
Лакан Ж., підсвідомість, "нестача", "бажання", мова, герой, конфлікт, J. Lacan, subconscious, «lack», «desire», language, hero, conflict
Цитування
Криворучко С. К. "Нестача" та "бажання" / С. К. Криворучко // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 140–145.