Особливості психологічного імунітету у хворих на COVID-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі було здійснено теоретичний аналіз психологічного імунітету, разом з Хомуленко Т.Б. та Кисловою І.С. була проведена стандартизація методики дослідження психологічного імунітету, представлені інтеркореляції психометричних показників методики дослідження психологічного імунітету, визначено особливості психологічного імунітету у осіб які перехворіли на COVID-19, запропоновано рекомендації по зміцненню психологічного імунітету. Психометричну вибірку склали 302 особи, дослідницьку вибірку склали 60 осіб. Результати дослідження: Валідність і надійність опитувальника була емпірично доведена. При встановленні кореляцій між твердженнями та шкалами опитувальника було встановлено, що має позитивний вплив на психологічний імунітет, а що негативний. Також визначено, що ті особи, які перенесли захворювання на COVID-19 мають вищі показники позитивного мислення та нижчі показники орієнтації на виклики та зміни, ніж досліджувані, які не хворіли на COVID-19. Це дає можливість зробити припущення, що хвороба нас вчить. Проживаючи хворобу чи будь яку неприємну ситуацію людина розвиває стратегії подолання та зміцнює свій психологічний імунітет. Тому важливо не боятися перешкод та неприємностей, а сприймати їх як досвід який навчає нас справлятися з труднощами. This work carried out a theoretical analysis of psychological immunity, together with Khomulenko T.B. and Kyslova I.S. the methodology of psychological immunity research was standardized, presented intercorrelations of psychometric indicators of the methodology of psychological immunity research, determined the peculiarities of psychological immunity in people who have contracted COVID-19, and offered recommendations for strengthening psychological immunity. The psychometric sample consisted of 302 people, the research sample consisted of 60 people. Research results: The validity and reliability of the questionnaire was empirically proven. Upon establishing correlations between the statements and scales of the questionnaire, it was established that it has a positive effect on psychological immunity, and that it has a negative effect. It was also determined that those individuals who recovered from the disease of COVID-19 have higher indicators of positive thinking and lower indicators of orientation to challenges and changes than the subjects who did not suffer from COVID-19. This makes it possible to make an assumption that the disease teaches us. Living with an illness or any unpleasant situation, a person develops coping strategies and strengthens of his psychological immunity. Therefore, it is important not to be afraid of obstacles and troubles, but to perceive them as an experience that teaches us to cope with difficulties.
Опис
Ключові слова
психологічний імунітет, пандемія COVID-19, позитивне мислення, почуття когерентності, самоефективність, самоконтроль, орієнтація на виклики та зміни, psychological immunity, COVID-19, pandemic, positive thinking, sense of coherence, self-efficacy, self-control, orientation to challenges and changes
Цитування
Бубир І. С. Особливості психологічного імунітету у хворих на COVID-19 : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / І. С. Бубир ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 73 с.
Колекції