Діагностика управління розвитком педагогічної культури класних керівників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
У даній статті автором було проаналізовано діагностику управління розвитком педагогічної культури класних керівників. Було визначено основні недоліки та прогалини в управлінні розвитком педагогічної культури класного керівника, які мають бути покладені в основу розробляння комплексно-цільової програми з удосконалення управлінської діяльності за цим напрямом. В данной статье автором были проанализированы диагностика управления развитием педагогической культуры классных руководителей. Были определены основные недостатки и пробелы в управлении развитием педагогической культуры классного руководителя, которые должны быть положены в основу разработки комплексно-целевой программы по совершенствованию управленческой деятельности по этому направлению. In this article the author analysed the diagnostics of the management of the development of pedagogical culture of class teachers. The main shortcomings and gaps in the management of the development of pedagogical culture of a class teacher have been identified, which should be the basis for the development of a comprehensive and targeted programme to improve management activities in this area.
Опис
Ключові слова
управління, педагогічна культура, класний керівник, вчителі, управления, педагогическая культура, классный руководитель, учителя, management, pedagogical culture, class teacher, teachers
Цитування
Манерко І. Ю. Діагностика управління розвитком педагогічної культури класних керівників / І. Ю. Манерко // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 45–46.