СЕРЕДНЬОВІЧНІ ТРАДИЦІЇ СТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ТВОРАХ ПРОВІДНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ АВТОРІВ-ЧОЛОВІКІВ XX СТОРІЧЧЯ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЙЯ І ФРЕНСІСА СКОТТА ФІЦДЖЕРАЛЬДА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Т. Шевченка, Вид. дім Д. Бураго
Анотація
У статті досліджуються гендерні стереотипи в американській літературі першої половини ХХ сторіччя, представлені фігурами Ф.С. Фіцджеральда та Е. Хемінгуея, а також специфіка мовленнєвої репрезентації жіночих образів. Доводиться схожість авторської концепції жіночності даних письменників у контексті вимірювання жіночої доброчесності через ставлення до чоловіка та крізь призму чоловічих емоцій, що характерне для традиційної середньовічної філософії. Виокремлено домінуючі жіночі характери : вільна, новітня, холодна, меркантильна, егоїстична (феміна Фіцджеральда) ; «ідеальна» та «згубна» жінка (Хемінгуей). В статье исследуются гендерные стереотипы в американской литературе первой половины ХХ века, представленной фигурами Ф.С. Фицджеральда и Э. Хемингуэя, а также специфика речевой репрезентации женских образов. Доказывается сходство авторской концепции женственности данных писателей в контексте измерения женской добродетели через отношение к мужчине и призму мужских эмоций, характерного для традиционной средневековой философии. Выделены доминирующие женские характеры: свободная, новая, холодная, меркантильная, эгоистичная женщина (фемина Фицджеральда); и «идеальная» и «губительная» женщина (Хемингуэй). The article retraces gender stereotypes in the American literature of the fi rst half of the 20-th century, represented by F. Scott Fitzgerald and E. Hemingway, as well as the specifi city of the speech representation of female images in their works. The similarity of the authors’ concept of the femininity of the writers mentioned above has been proved. The women’s integrity in the legacy of the American authors is measured through their attitude to a man and through the prism of male emotions, which is a characteristic feature of traditional medieval philosophy. As the result of the current investigation, three dominant female protagonists have been singled out: a free, modern, cold, mercantile, selfi sh woman of the New Age of Jazz (Fitzgerald); the “ideal” female character and “disastrous” women (Hemingway). Thus, ideality is associated with ability of a female protagonist to compassionate, obey, serve, please and bring joy to a man. Disastrous women, at the same time, tend to control men and in such a way ruin them.
Опис
Ключові слова
гендерні стереотипи, вербальна репрезентація, філософія жіночності, автобіографічність, феміністичні образи, гендерные стереотипы, вербальная репрезентация, философия женственности, автобиографичность, феминистские образы, gender stereotypes, verbal representation, the philosophy of femininity, autobiography, feministic images
Цитування
Бєляєва (Старостенко) Т. М. Середньовічні традиції створення жіночих образів у творах провідних американських авторів-чоловіків ХХ сторіччя (на прикладі текстів Ернеста Хемінгуейя і Френсіса Скотта Фіцджеральда / Т. М. Бєляєва (Старостенко) // Мова і культура : наук. журн. / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ : КНУ, 2018. – Вип. 21, т. II (191). – С. 333–337.