Самоставлення та самооцінка як чинники оцінювання суб'єктом людських вчинків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена проблемі сприйняття людиною людської поведінки і залежності цього процесу від самооцінці и самоставлення суб’єкта соціального сприйняття. У роботі узагальнено досвід досліджень за сприйняттям людиною невербальної поведінки, розкрито безліч чинників, що впливають на розпізнання експресії людини, в тому числі впевненість в собі, самооцінка, ставлення до себе. Емпірично виявлено залежність оцінювання людських вчинків від усвідомлюваного та неусвідомлюваного рівнів системи самооцінки. Встановлені статистично значимі взаємозв’язки між показниками самооцінки, рівня домагань, самоставлення з одного боку, та параметрами оцінювання вчинків – з іншого. Встановлено вікові характеристики сприйняття вчинків, також виявлені відмінності в сприйнятті вчинків між чоловіками і жінками. The work is devoted to the problem of human perception of human behavior and the dependence of this process on self-esteem and self-attribution of the subject of social perception. The work summarizes the experience of research on human perception of non-verbal behavior, reveals many factors that influence the recognition of human expression, including self-confidence, self-esteem. The dependence of the assessment of human actions on the conscious and unconscious levels of the self-evaluation system was empirically revealed. Statistically significant relationships were established between the indicators of self-esteem, the level of claims, self-attitude on the one hand, and the parameters of evaluation of actions on the other. Age characteristics of the perception of actions were established, and differences in the perception of actions between men and women were also revealed.
Опис
Ключові слова
самооцінка, самоставлення, невербальна поведінка, соціальна перцепція, механізми і способи сприйняття, каузальна атрибуція, ефект ореолу, стереотип, ефект першого враження, self-esteem, self-attitude, non-verbal behavior, social perception, mechanisms and methods of perception, causal attribution, halo effect, stereotype, first impression effect
Цитування
Токар К. О. Самоставлення та самооцінка як чинники оцінювання суб'єктом людських вчинків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. О. Токар ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 68 с. : дод.
Колекції