ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У публікації розглянуто захист трудових прав викривачів корупції. Прояви корупції присутні майже в усіх сферах суспільного життя, а тому для ефективної боротьби з таким негативним явищем, в Україні, як і в багатьох країнах світу, існує інститут викривачів, що запроваджений в нашій країні ще у 2014 році, коли парламент ухвалив базовий закон про боротьбу з корупцією. З метою підвищення ефективності антикорупційних заходів в країні, необхідно приділяти значну увагу щодо підвищення рівня обізнаності серед населення та працівників про їх можливі права та гарантії як викривачів та про надзвичайно важливе значення викривання корупції в організаціях, де вони працюють. Також, важливо активізувати інформаційні кампанії та освітні програми для формування позитивного ставлення до викривачів. The publication deals with the protection of the labor rights of corruption whistleblowers. Manifestations of corruption are present in almost all spheres of public life, and therefore, in order to effectively combat such a negative phenomenon, in Ukraine, as in many countries of the world, there is an institute of whistleblowers, which was introduced in our country back in 2014, when the parliament adopted the basic law on fight against corruption. In order to increase the effectiveness of anti-corruption measures in the country, it is necessary to pay considerable attention to raising the level of awareness among the population and employees about their possible rights and guarantees as whistleblowers and about the extremely important importance of exposing corruption in the organizations where they work. Also, it is important to activate information campaigns and educational programs to form a positive attitude towards whistleblowers.
Опис
Ключові слова
трудове право, корупція, захист трудових прав, аспірантські роботи, labor law, corruption, protection of labor rights, postgraduate works
Цитування
Пилипенко О. І. Окремі питання щодо захисту трудових прав викривачів корупції / О. І. Пилипенко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 159–161.