АВТОРСЬКА ПІСНЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УРСР 1960-х – 1980-х РОКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF»
Анотація
В статті розглянуто авторську пісню, що виникла на хвилі політичної «відлиги» у СРСР, впродовж 1960–1980-х років. Процес подолання наслідків «культу особи», часткова демократизація суспільно-політичного життя у кінці 1950-х р. породили у суспільстві надії на оновлення соціалізму, романтичні захоплення ленінізмом, звільнення від сталінських спотворень та спроби вийти за рамки звичного кола ідей та стереотипів. Атмосфера даного періоду сприяла формуванню свободи творчості, в тому числі й появі авторської пісні. Тож, доцільним є розгляд її не лише як виду пісенної творчості, а й як явища соціального. Радянські барди брали гітару в руки не для того, щоб створити шедевр мистецтва, а щоб висловити в пісні те, що турбує їх особисто та їх покоління. З огляду на це, потрібно зрозуміти, як їх творчість позначилась на житті радянського суспільства. Дослідники авторської пісні довгий час обмежувалися територіальними рамками Москви і Санкт-Петербурга (Ленінграда), які були головними центрами альтернативних рухів і об’єднань. Розвиток альтернативної культури в союзних республіках знаходився поза полем зору, а регіональний андеграунд не отримавши належної оцінки, сприймався на рівні побічного елементу. Це об’єктивно гальмувало усвідомлення ролі та місця авторської пісні як елементу альтернативної культури в соціокультурному просторі УРСР. The article deals with the author's song that emerged on the wave of political "thaw" in the USSR during the 1960s-1980s. The process of overcoming the consequences of the "cult of personality", partial democratization of socio-political life in the late 1950s gave rise to hopes in society for the renewal of socialism, romantic admiration for Leninism, liberation from Stalinist distortions and attempts to go beyond the usual range of ideas and stereotypes. The atmosphere of this period contributed to the formation of freedom of creativity, including the emergence of the author's song. Therefore, it is appropriate to consider it not only as a type of songwriting, but also as a social phenomenon. Soviet bards took a guitar in their hands not to create a masterpiece of art, but to express in a song what worries them personally and their generation. With this in mind, we need to understand how their work affected the life of Soviet society. For a long time, researchers of the author's song were limited to the territorial limits of Moscow and St. Petersburg (Leningrad), which were the main centers of alternative movements and associations. The development of alternative culture in the Soviet republics was out of sight, and the regional underground, not having received proper assessment, was perceived as a side element. This objectively hindered the understanding of the role and place of the author's song as an element of alternative culture in the socio-cultural space of the Ukrainian SSR.
Опис
Ключові слова
авторська пісня, альтернативна культура, історія УРСР, соціокультурний простір, author's song, alternative culture, history of the Ukrainian SSR, socio-cultural space
Цитування
Гончарова О. С. Авторська пісня як елемент альтернативної культури в соціокультурному просторі УРСР 1960-х – 1980-х років / О. С. Гончарова, С. В. Мірошніченко // InterConf : scintific collection. – 2021.– № 45. – Pp. 298–302.