Управління процесом формування професійного іміджу педагога

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито сутність поняття іміджу особистості та з’ясовано особливості професійного іміджу педагога; визначено умови та засоби формування іміджу педагога під час його педагогічної діяльності в закладі освіти; розроблено комплексно-цільову програму з управління процесом формування професійного іміджу педагога на засадах емпіричного дослідження у базовому закладі освіти; здійснено експертизу комплексноцільової програми та розроблено рекомендації щодо умов її впровадження. The work reveals the essence of the concept of personality image and elucidates the peculiarities of the teacher's professional image; the conditions and means of forming the image of a teacher during his pedagogical activity in an educational institution are defined; a comprehensive and targeted program for managing the process of forming the professional image of a teacher was developed on the basis of empirical research in a basic educational institution; an examination of the complex-target program was carried out and recommendations were developed regarding the conditions for its implementation.
Опис
Ключові слова
управління, керівник, заклад освіти, педагог, імідж, професійний імідж, management, manager, educational institution, teacher, image, professional image
Цитування
Храмцова А. Ю. Управління процесом формування професійного іміджу педагога : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / А. Ю. Храмцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 84 с. : табл. + дод.
Колекції