СТУПІНЬ АГРЕСИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ОДНОБОРСТВАХ, ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ ТА НЕСПОРТСМЕНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Анотація
Мета роботи – визначення типів та ступеня прояву агресивності у здобувачів вищої освіти різної статі, які займаються одноборствами, ігровими видами спорту та не займаються спортом. Методологія. У дослідженні брали участь 115 студентів, з них: 62 юнака та 53 дівчини віком 16-19 років, які навчаються на факультетах фізичного виховання і спорту та іноземної філології. Серед спортсменів було обрано тільки тих, хто займається спортивними іграми та одноборствами. Спортивна кваліфікація учасників від I розряду до майстрів спорту України. Під час роботи використовувались такі методи дослідження: 1) аналіз наукової та методичної літератури; 2) психологічне тестування (опитувальник Л. Г. Почебут). Опитувальник складається із 40 запитань, на які студентам необхідно відповісти «так» або «ні». Психологічне тестування проводилося у спокійній повсякденній атмосфері у межах навчальних аудиторій університету; 3) педагогічне спостереження; 4) методи статистичної обробки отриманої інформації. Наукова новизна. Проведено опитування здобувачів вищої освіти щодо ступеня проявів агресивності; наведено дані порівняння отриманих результатів між юнаками й дівчатами, спортсменами та неспортсменами; доповнено дані проявів агресії у спортивних іграх та одноборствах. Результати. Встановлені найбільш притаманні типи агресивності для студентів, які займаються спортивними іграми, одноборствами та неспортсменів: вербальна агресивність найбільш притаманна юнакам-неспортсменам, фізична агресивність – юнакам, що спеціалізуються у спортивних іграх, предметна агресивність – дівчатам, що обрали для себе спортивні ігри; емоційна агресивність та самоагресія найбільш притаманні дівчатам, що спеціалізуються у одноборствах. Висновки. Найнижчий загальний рівень агресивності спостерігався у юнаків-одноборців, найвищий рівень – у дівчат, що спеціалізуються у спортивних іграх. До того ж юнаки та дівчата-неспортсмени та дівчата, що спеціалізуються в одноборствах, мають значно нижчий ступінь прояву фізичної агресії, ніж юнаки та дівчата, що спеціалізуються у спортивних іграх, та юнаки-одноборці. The purpose of the article – the determination of types and degree of manifestation of aggression in applicants of higher education of different genders who are engaged in martial arts, playing sports and not engaged in sports. Methodology. The study involved 115 students, including 62 boys and 53 girls aged 16-19, who was studying at the faculties of physical education and sports and foreign philology. Among the athletes, only those who play sports and martial arts were selected. The participants had sports qualification from the I category to masters of sports of Ukraine. The research methods were used: 1) analysis of scientific and methodological literature; 2) psychological testing (questionnaire LG Pochebut). The questionnaire consists of 40 questions. The students need to answer «yes» or «no». Psychological testing was conducted in usual ambiance in the university classrooms; 3) pedagogical observation; 4) methods of mathematical statistics. Scientific novelty. A survey was conducted to establish manifestations of aggressiveness; the data of comparison of the obtained results between boys and girls, athletes and non-athletes are given; the data of manifestations of aggression in sports games and martial arts are supplemented. Results. The most common types of aggression for students involved in sports games, martial arts and non-athletes: verbal aggression is most common for young non-athletes, physical aggression – for young men specializing in sports games, subject aggression – for girls who have chosen sports games; emotional aggression and self-aggression are most characteristic of girls who specialize in martial arts. Conclusions. It was found that among young men the highest score of general aggression is observed in non-athletes, and the lowest – in martial arts athletes. Among girls, the highest score of general aggression was recorded in athletes who specialize in sports games, the lowest – in girls who have not been involved in sports. Analyzing the types of aggression and their severity, we see that the most characteristic: verbal aggression to boys not athletes, physical aggression – to boys specializing in sports games, object aggression – to girls who have chosen sports games, emotional aggression and self-aggression are most characteristic of girls, specialize in martial arts.
Опис
Ключові слова
агресивність, спортсмени, неспортсмени, одноборства, спортивні ігри, aggression, athletes, non-athletes, martial arts, sports games
Цитування
Ступінь агресивності здобувачів вищої освіти, що спеціалізуються в одноборствах, ігрових видах спорту та неспортсменів / О. О. Несен, І. В. Кривенцова, В. Г. Клименченко, Г. О. Огарь // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. – Чернігів, 2022. – Вип. 16 (172). – С. 38–45.