Психологічні особливості прояву тривожності та страху в умовах пандемії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Під час пандемії зростає загроза психічного здоров'я населення. На сьогоднішній день дуже важливо отримувати дані щодо особливостей емоційної сфери. Актуальність даних про тривожність, страх і стресу в умовах коронавірусу є особливим, щоб своєчасно надати психологічну допомогу населенню. У роботі описано та представлено результати експериментального дослідження особливостей прояву тривожності у людей у період пандемії COVID-19. У проведеному дослідженні брало участь 76 осіб (середній вік піддослідних від 19 до 46 років). Результати дослідження: у випробуваних на момент дослідження виражені відносно стійкі індивідуальні, особисті переживання тривожного комплексу. Вони відчувають занепокоєння та психоемоційну напругу, пов'язану безпосередньо зі стресом від COVID-19. Проведене дослідження підтверджує необхідність у профілактичних заходах, діючих рекомендаціях щодо оволодіння методами психічної саморегуляції з метою зниження рівня тривожності у населення під час пандемії. During a pandemic, the threat to the mental health of the population increases Today it is very important to get data on the features of the emotional sphere. The relevance of data on anxiety, fear and stress in the context of coronavirus is special to provide timely psychological assistance to the population. The paper describes and presents the results of an experimental study of the peculiarities of anxiety in humans during the COVID-19 pandemic. The study involved 76 people (average age of subjects from 19 to 46 years). The results of the study: the subjects at the time of the study expressed relatively stable individual, personal experiences of anxiety. They experience anxiety and psycho-emotional tension directly related to COVID-19 stress. The study confirms the need for preventive measures, current recommendations for mastering the methods of mental self-regulation in order to reduce the level of anxiety in the population during a pandemic.
Опис
Ключові слова
Ковід-19, пандемія, страх, тривога, стрес, саморегуляція, COVID-19, pandemic, fear, anxiety, stress, self-regulation
Цитування
Запорожець Ю. О. Психологічні особливості прояву тривожності та страху в умовах пандемії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Ю. О. Запорожець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 66 с. : табл. + дод.
Колекції