КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ БОРИСА ПЕТРОВИЧА ЗАЙЦЕВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Анотація
У статті розглядаються питання розвитку краєзнавчих досліджень історика Бориса Петровича Зайцева. Новизна дослідження полягає у аналізі творчої спадщини історика, оцінки його внеску у розвиток краєзнавства. Наукова спадщини вченого містить досить багато краєзнавчого матеріалу, що потребує ґрунтовного вивчення. Український історик, джерелознавець, дослідник, краєзнавець, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна зробив вагомий внесок у розвиток спеціальних історичних дисциплін, вважається основоположником емблематики в Україні. На прикладі наукової творчості вченого було показано, що значну частину досліджень була посвячена вивченню історії Харкова і Слобожанщини. Врахування внеску історика дасть можливість створити сприятливі умови не лише у краєзнавчій роботі, а й сприятиме успішному вивченню та популяризації історії рідного краю. The article deals with the development of local history research of the historian Boris Petrovich Zaitsev. The novelty of the research lies in the analysis of the creative heritage of the historian, the assessment of his contribution to the development of local history. The scientific heritage of the scientist contains quite a lot of local history materials, which need to be thoroughly studied. The Ukrainian historian, source study specialist, researcher, regional history specialist, associate professor at the department of historiography, source study and archeology of V.N. Karazin Kharkiv National University made a considerable contribution to the development of special historical disciplines, and is considered to be the founder of emblematics in Ukraine. On the example of the scholar's scientific work was shown that a considerable part of research is devoted to the study of the history of Kharkiv and Slobozhanshchina. Considering the scientific contribution of the historian, it is possible to create favorable conditions not only in the work of local history, but it will also contribute to the successful study and popularization of the history of the native land.
Опис
Ключові слова
Зайцев Б. П., історик, краєзнавство, спеціальні історичні дисципліни, емблематика, наукова творчість, джерелознавець, Слобожанщина, B. P. Zaitsev, historian, local history, special historical disciplines, emblematics, scientific work, source study, Slobozhanshchina
Цитування
Дмитрієва Т. В. Краєзнавчі дослідження Бориса Петровича Зайцева / Т. В. Дмитрієва // Studia Slobozhanica : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Слобожанський гуманітарій – 2021", Харків, 2 груд. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 96–105. – https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/8576.