COMMUNICATION AS A CENTRAL CONCEPT OF COMMUNICATIVE LINGUISTICS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Among communication tactics used by native speakers of a particular language, we can distinguish stereotypical, social and individual ones. Formally speaking, communication tactics are divided into initial, medial and final. Potentially, any of the communication tactics can act as an initial, medial or final one. Successful use of strategies and tactics in communication is determined by a speaker’s vocabulary. The act of communication is a minute-by-minute selection of adequate lexical and grammatical means for conveying thoughts and feelings that are appropriate to develop interaction in a particular communication situation and effective to solve communication tasks. Undoubtedly, the choice of certain communication strategies and tactics by communicants is conditioned by the ethnicity of the communication participants and is determined by the traditions of intra-ethnic communication that are inherited from generation to generation. Серед комунікативних тактик, якими користуються носії певної мови, можна виділити стереотипні, соціальні та індивідуальні. Потенційно будь-яка з комунікативних тактик може виступати як ініціальна, медіальна або фінальна. Успішність використання стратегій і тактик у комунікації визначається словниковим запасом мовця. Акт комунікації - це щохвилинний відбір адекватних лексичних і граматичних засобів для передачі думок і почуттів, доречних для розвитку взаємодії в конкретній ситуації спілкування та ефективних для вирішення комунікативних завдань. Безперечно, вибір комунікантами тих чи інших комунікативних стратегій і тактик зумовлений етнічною приналежністю учасників комунікації та визначається традиціями міжетнічної комунікації, які успадковуються з покоління в покоління.
Опис
Ключові слова
communicative tactics, communicative strategies, communicative linguistics, discourse, комунікативні тактики, комунікативні стратегії, комунікативна лінгвістика, дискурс
Цитування
Shevchenko A. Communication as a Central Concept of Communicative Linguistics / A. Shevchenko // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 57–60.