Роль харківської науково-педагогічної інтелігенції у відродженні історичної пам’яті та національної свідомості у період «перебудови» (на матеріалах преси)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статі розглянуто роль науково-педагогічної інтелігенції у процесах національного відродження в Україні у другій половині 1980-х років. Розкрито її участь відродженні пам’яті про репресії, Голодомор та інші сторінки історії, у вирішенні проблеми поширення вживання української мови в УРСР. The article examines the role of the scientific and pedagogical intelligentsia in the processes of national revival in Ukraine in the second half of the 1980s. The author reveals its participation in reviving the memory of repressions, the Holodomor and other pages of history, in solving the problem of spreading the use of the Ukrainian language in the Ukrainian SSR.
Опис
Ключові слова
історична пам’ять, «перебудова», «гласність», преса, інтелігенція, товариство «Меморіал», «білі плями» історії, Historical memory, «perebydova», «glasnist», press, intelligentsia, «Memorial» society, «white spots» of history
Цитування
Ярещенко А. О. Роль харківської науково-педагогічної інтелігенції у відродженні історичної пам’яті та національної свідомості у період «перебудови» (на матеріалах преси) / А. О. Ярещенко // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 280–290.