Інтеграція народної музики в сучасну музичну культуру

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Друкарня ФО-П Стеценко І. І.
Анотація
Надається оцінка народні музиці, як підґрунтю та основі сучасної музичної культури, витоки якої можна знайти в царині інтонаційних зворотів, гармонії та ритмічних малюнків, які, зазвичай, використовують музиканти, танцюристи та представники новітніх електронних музичних течій. Зазначається, що при аналізі сучасної музичної культури легко прийти до висновку, що за умов удосконалення й оновлення зовнішніх та технологічних чинників, її сутність, духовна і емоційна складові залишилися такими ж, що і в народній музиці. Переважна кількість народних музикантів, будучи зорієнтованими на широку концертно-просвітницьку діяльність, намагаються адаптувати народну творчість до вимог існуючої слухацької аудиторії. Розглядається інтеграція, як послідовний процес об’єднання, взаємопроникнення та зближення, народної музики та сучасної музичної культури. Дается оценка народной музыке, как основе современной музыкальной культуры, истоки которой можно найти в области интонационных оборотов, гармонии и ритмических рисунков, которые обычно используют музыканты, танцоры и представители новейших электронных музыкальных течений. Отмечается, что при анализе современной музыкальной культуры легко прийти к выводу, что в условиях совершенствования и обновления внешних и технологических факторов, ее сущность, духовная и эмоциональная составляющие остались такими же, что и в народной музыке. Большинство народных музыкантов, будучи ориентированными на широкую концертно-просветительскую деятельность, пытаются адаптировать народное творчество с требованиями существующей аудитории слушателей. Рассматривается интеграция, как последовательный процесс объединения, взаимопроникновения и сближения, народной музыки и современной музыкальной культуры. Folk music is appreciated as the basis and basis of modern music culture, the origins of which can be found in the realm of intonation, harmony and rhythmic patterns commonly used by musicians, dancers and representatives of the latest electronic music trends. It is noted that in the analysis of contemporary musical culture it is easy to conclude that in the conditions of improvement and updating of external and technological factors, its essence, spiritual and emotional components remained the same as in folk music. The overwhelming number of folk musicians, being oriented to broad concert and educational activities, try to adapt folk art to the requirements of the existing audience. Integration is seen as a sequential process of unification, interpenetration and rapprochement, folk music and contemporary music culture.
Опис
Ключові слова
народна музика, сучасна музична культура, інтеграція, репертуар, творчий колектив, народная музыка, современная музыкальная культура, интеграция, творческий коллектив, folk music, modern musical culture, integration, repertoire, creative team
Цитування
Роман Н. М. Інтеграція народної музики в сучасну музичну культуру / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: народна музика та декоративне мистецтво в світовому цивілізаційному просторі : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 22–23 серп. 2014 р. / Деп. культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : Стеценко І.І., 2014. – С. 244–246.