Формування цифрової компетентності школярів у процесі організації дозвілля в дистанційному форматі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У вітчизняному і європейському освітніх просторах діє нормативноправова база щодо забезпечення концептуальної основи, необхідної для визначення ключових компетентностей, зокрема цифрової й інформаційнокомунікаційної. Також унормованим є використовувати різних платформ дистанційного навчання і онлайнових застосунків в організації освітнього процесу. Плеяда вітчизняних науковців звертаються проблеми формування цифрової компетентності школярів і організації якісного онлайнового середовища. Формуванню цифрової компетентності школярів сприяє їх онлайн участь у роботі інститутів дозвіллєвої сфери: віртуальні музеї, віртуальні бібліотеки, онлайн-концерти, онлайн-екскурсії, онлайн-виставки, соціальні мережі, міжнародні творчі об’єднання. Разом з тим формуванню цифрової компетентності сприяє використання таких форми організації дозвіллєвої діяльності онлайн як квести, флешмоби, конкурси, челенджі, майстерки, прямі включення, подкасти. Для ефективної їх реалізації розкрито позитивний досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди щодо роботи здобувачів вищої освіти над навчальними проєктами змістовного дозвілля в дистанційному режимі, зокрема під час викладання навчальної дисципліни «Провайдинг освітніх технологій». Студенти бакалаврату навчаються організовувати конкурси і прямі включення. Результати виконаної роботи студенти розміщують на інтерактивній дошці для проведення конкурсів і прямих включень. Також здобувачі опановують технологією організації хобі-груп, груп у соціальних мережах, творчих об’єднань, гуртків, студій, ініціативних клубів, спільнот у навчальних просторах освітньої платформи закладу освіти тощо. У статті доповнено і розширено теоретичні напрацювання науковців практичними формами і методами організації дозвіллєвої діяльності, розглянуто логіку їх організації і проведення. Так, результати дослідження було розширено в аспекті використання цифрових інструментів для формування цифрової компетентності у дозвіллєвій діяльності, розвитку дозвіллєвої сфери закладів загальної середньої освіти в дистанційному режимі, залученню до нього учнів і їхніх батьків. In the domestic and European educational spaces, there is a regulatory and legal framework for providing the conceptual basis necessary for the definition of key competencies, in particular digital and information and communication. It is also normal to use various distance learning platforms and online applications in the organization of the educational process. A galaxy of domestic scientists address the problems of forming the digital competence of schoolchildren and organizing a high-quality online environment. The formation of digital competence of schoolchildren is facilitated by their online participation in the work of leisure institutes. They are: virtual museums, virtual libraries, online concerts, online tours, online exhibitions, social networks, international creative associations. Also, the formation of digital competence is facilitated by the use of such forms of organizing leisure activities online as quests, flash mobs, contests, challenges, workshops, direct inclusions, podcasts. For their effective implementation, the positive experience of Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Pans regarding the work of students on educational projects of meaningful leisure time in remote mode, in particular during the teaching of the educational discipline "Providing educational technologies". Undergraduate students learn to organize contests and direct inclusion. Students post the results of the completed work on an interactive board for competitions and direct inclusion. Students also master the technology of organizing hobby groups, groups in social networks, creative associations, circles, studios, initiative clubs, communities in the educational spaces of the educational platform of the educational institution, etc. The article supplemented and expanded the theoretical work of scientists with practical forms and methods of organizing leisure activities, and considered the logic of their organization and implementation. Thus, the results of the study were expanded in terms of the use of digital tools for the formation of digital competence in leisure activities, the development of the leisure sphere of general secondary education institutions in remote mode, the involvement of students and their parents in it.
Опис
Ключові слова
наскрізні компетентності, цифрова компетентність, школярі, дозвілля, дистанційне навчання, виховна робота, позаурочна робота, позакласна робота, cross-cutting competences, digital competence, schoolchildren, free time, distance learning, educational work, extracurricular work
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Формування цифрової компетентності школярів у процесі організації дозвілля в дистанційному форматі / А. В. Боярська-Хоменко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 53. – С. 7–16.