Вербалізація концептуальної ознаки "привабливість" як складової концепту фемінінність

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті розглядається специфіка концепту ФЕМІНІННІСТЬ, розкривається поняттєво-ціннісний зміст концептуальної ознаки “привабливість”, яка входить до складу зазначеного концепту шляхом аналізу лексичних засобів її вербалізації, вилучених з англомовного художнього дискурсу. В статье рассматривается специфика концепта фемининность, раскрывается понятийно-ценностное содержание концептуальной признаки "привлекательность", которая входит в состав указанного концепта путем анализа лексических средств ее вербализации, изъятых из англоязычного художественного дискурса. The article reveals the specificity of the concept FEMININITY and notional-evaluative content of its constituent “attractiveness” through the analysis of lexical means of its verbalization in the English literary discourse.
Опис
Ключові слова
концепт, концептуальна ознака, вербалізація, дискурс, концепт, концептуальный признак, вербализация, дискурс, concept, conceptual trait, verbalization, discourse, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Маліжко П. Р. Вербалізація концептуальної ознаки "привабливість" як складової концепту фемінінність / П. Р. Маліжко // Studia Philologica : зб. студент. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; [редкол.: О. В. Деменчук (голов. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 2. – С. 31–36.