ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКОТЕРАПІЇ В ПОДОЛАННІ ДИЗАРТРІЇ У ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкривається поняття "музикотерапія" та порушуються питання вдосконалення шляхів подолання такого поширеного та різнобічного мовленнєвого розладу, яким є дизартрія у дітей дошкільного віку. Проаналізовані ефективні методи та способи подолання дефектів мови за допомогою музикотерапії. Розглянуто роботи та дослідження науковців та психологів, які детально вивчали поняття "музикотерапія"; порівняні та виявлені найефективніші методи та прийоми корекційно-педагогічної роботи для подолання дефектів мови. В статье раскрывается понятие "музыкотерапия" и ставятся вопросы совершенствования путей преодоления такого распространенного и разностороннего речевого расстройства, которым является дизартрия у детей дошкольного возраста. Проанализированы методы и способы преодоления дефектов речи с помощью музыкотерапии. Рассмотрены работы и исследования ученых и психологов, которые подробно изучали понятие "музыкотерапия"; сравнены и выявлены наиболее эффективные методы и приемы коррекционно-педагогической работы для преодоления дефектов речи. The article reveals the concept of "music therapy" and violates the question of improving ways to overcome such a common and diverse The effective methods and ways of overcoming speech defects are analyzed with the help of music therapy. The works and researches of scientists and psychologists who have studied in detail the concept of "music therapy"; compared and the most effective methods and techniques of correctional and pedagogical work are revealed to overcome speech defects.
Опис
Ключові слова
дошкільний вік, музикотерапія, дизартрія, корекційно-педагогічна робота, магістерські роботи, дошкольный возраст, музыкотерапия, дизартрия, коррекционно-педагогическая работа, магистерские работы, preschool age, music therapy, dysarthria, correctional and pedagogical work, master's work
Цитування
Мірошніченко О. В. Використання музикотерапії в подоланні дизартрії у дошкільників / О. В. Мірошніченко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 224–231.