Газовий аналіз продуктів горіння палива

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-02-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені. Г. С. Сковороди
Анотація
В методичних рекомендаціях простою, доступною мовою описується методика технічного газового аналізу продуктів згоряння палива за допомогою аналізатора ГХП-3М. Наведено методики приготування розчинів калій гідроксиду для визначення вмісту вуглекислого газу, пірогалової кислоти для визначення вмісту кисню, амоніачного розчину купрум (І) хлориду для визначення вмісту чадного газу та запірної рідини. Запропоновано форму для звіту до лабораторної роботи. Методичні рекомендації включають також перелік обладнання та реактивів необхідних для проведення лабораторної роботи. Видання призначене для студентів педагогічних університетів. В методических рекомендациях простым, доступным языком описывается методика технического газового анализа продуктов сгорания топлива с помощью анализатора ГХП-3М. Приведены методики приготовления растворов калий гидроксида для определения содержания углекислого газа, пирогаловой кислоты для определения содержания кислорода, аммиачного раствора меди (I) хлорида для определения содержания угарного газа и запорной жидкости. Предложено форму для отчета к лабораторной работе. Методические рекомендации включают также перечень оборудования и реактивов необходимых для проведения лабораторной работы. Издание предназначено для студентов педагогических университетов. In the methodological recommendations in a simple, accessible language describes the method of technical gas analysis of fuel combustion products using the analyzer GHP-3M. Methods for preparing solutions of potassium hydroxide to determine the content of carbon dioxide, pyrogalic acid to determine the oxygen content, ammonia solution of copper (I) chloride to determine the content of carbon monoxide and the barrier fluid are given. The proposed form for the report to the laboratory work. Guidelines also include a list of equipment and reagents necessary for laboratory work. The publication is intended for students of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
хімія, продукти горіння палива, газовий аналіз, технології хімічних виробництв, химия, продукты горения топлива, газовый анализ, технологии химических производств, chemistry, combustion products, gas analysis, chemical production technologies
Цитування
Винник О. Ф. Газовий аналіз продуктів горіння палива : метод. рек. до лаб. роботи з курсу «Сучасні технології хімічних виробництв» / О. Ф. Винник, О. В. Сидоренко, С. Ю. Макєєв ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. О. М. Свєчнікова. – Харків : ХНПУ, 2019. – 11 с.