Дизайн костюма: історичний огляд, персоналії, сучасний дизайн

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Анотація
Запропонований навчально-методичний посібник допоможе студентам оволодіти теоретичними знаннями в галузі дизайну одягу, що збагатить їх професійний інтелект. Посібник знайомить студента з історичними етапами розвитку одягу, майстрами міжнародної моди,етапами проектування. Книга адресована студентам факультетів дизайну одягу вищих і середніх спеціалізованих закладів, а також широкому колу читачів. Предложенное учебно-методическое пособие поможет студентам овладеть теоретическими знаниями в области дизайна одежды, обогатит их профессиональный интеллект. Пособие знакомит студента с историческими этапами развития одежды, мастерами международной моды, этапами проектирования. Книга адресована студентам факультетов дизайна одежды высших и средних специализированных учреждений, а также широкому кругу читателей. The proposed teaching aid will help students to acquire theoretical knowledge in the field of clothing design, enrich their professional intelligence. The manual introduces the student to the historical stages of the development of clothing, masters of international fashion, design stages. The book is addressed to students of clothing design departments of higher and secondary specialized institutions, as well as to a wide range of readers.
Опис
Ключові слова
дизайн одягу, етапи розвитку одягу, майстри міжнародної моди, проектування костюму, майбутні дизайнери, дизайн-освіта, дизайн одежды, этапы развития одежды, мастера международной моды, проектирование костюма, будущие дизайнеры, дизайн-образование, clothing design, stages of clothing development, international fashion masters, costume design, future designers, design education
Цитування
Куратова М. Г. Дизайн костюма: історичний огляд, персоналії, сучасний дизайн : навч.-метод. посіб. з дисципліни «Методика та практика дизайн-проекту» для студентів худ.-граф. ф-ту денної та заочної форм навчання спец. 6.020207 освітньо-кваліфікац. рівня бакалавр спеціалізації «Дизайн. Моделювання та художнє оздоблення одягу» / М. Г. Куратова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 158 с.