Творчо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснюється огляд наукових праць, присвячених питанням професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; подаються концепції сучасних вітчизняних вчених і дослідників у галузі мистецької та музично-педагогічної освіти, розкриваються актуальні аспекти творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. В статье осуществляется обзор научных работ, посвященных вопросам профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства; подаются концепции современных отечественных ученых и исследователей в области художественного и музыкально-педагогического образования, раскрываются актуальные аспекты творческо-исполнительской подготовки будущего учителя музыкального искусства. The article reviews the scientific work devoted to the professional training of future teachers of music; conceptions of modern domestic scientists and researchers in the field of art and music-pedagogical education are presented, actual aspects of creative and performing training of the future teacher of music art are revealed.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, творчо-виконавська підготовка, майстерність, компетентність, учитель музичного мистецтва, студентські роботи, художественное образование, творческо-исполнительская подготовка, мастерство, компетентность, учитель музыкального искусства, студенческие работы, art education, creative training, performing training, skill, competence, teacher of the music art, student work
Цитування
Калініна С. В. Творчо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва / С. В. Калініна, Лінь Ваньі, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 129–133.