Тадж-Махал як архітектурна пам’ятка Імперії Великих Моголів і світової культури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Тадж-Махал є найвеличнішим символом Індії, залучаючи щорічно близько 2,5 млн. туристів. Він вважається кращим прикладом архітектурного стилю Імперії Великих Моголів, який поєднує в собі елементи перського, індійського та арабського стилів. Історія, що стояла за його будівництвом, дає підстави вважати його однією з найвидатніших пам’яток кохання, коли-небудь побудованих у світі. У 1983 році Тадж-Махал був названий об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, «перлиною» мусульманського мистецтва в Індії, одним із загальновизнаних шедеврів світової архітектури. Тадж-Махал является величайшим символом Индии, привлекая ежегодно около 2500000 туристов. Он считается лучшим примером архитектурного стиля Империи Великих Моголов, который сочетает в себе элементы персидского, индийского и арабского стилей. История, которая стояла за его строительством, дает основания считать его одним из самых выдающихся памятников любви, когда-либо построенных в мире. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, «жемчужиной» мусульманского искусства в Индии, одним из общепризнанных шедевров мировой архитектуры. The Taj Mahal is the greatest symbol of India, attracting annually about 2,500,000. Tourists. He is considered the best example of the architectural style of the Mughal Empire, which combines elements of Persian, Indian and Arabic styles. The history behind its construction gives reason to consider it one of the most outstanding monuments of love ever built in the world. In 1983, the Taj Mahal was named a UNESCO World Heritage Site, the “pearl" of Muslim art in India, one of the universally recognized masterpieces of world architecture.
Опис
Ключові слова
Тадж-Махал, архітектурна пам’ятка, світова культура, Імперія Великих Моголів, студентські роботи, архитектурный памятник, мировая культура, Империя Великих Моголов, студенческие работы, Taj Mahal, architectural monument, world culture, Mughal Empire, student work
Цитування
Корнійчук А. О. Тадж-Махал як архітектурна пам’ятка Імперії Великих Моголів і світової культури / А. О. Корнійчук // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 383–386.