Знахідки Anthurus Archtri на техногенно-трансформованих територіях Буковинських Карпат протягом 2016–2022 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Українська природоохоронна група», Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
Анотація
Квіткохвісник Арчера (Clathrus archeri (Berk.) Dring або Anthurus archeri (Berk.) E.Fisch) – вид грибів, що занесений до попереднього видання Червоної книги України (2009), однак відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15 лютого 2021 року № 111 «Про затвердження переліків видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України (рослинний світ), та видів рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України (рослинний світ)» був вилучений з Червоної книги України. Це корінний австралійський вид, в Україні – інтродукований. Був раніше відомий з територій Путильського району Чернівецької області (Пахарь та ін., 2016) (нині – Вижницький район), проте знахідка на х. Рипень Путильської об’єднаної територіальної громади наводиться вперше. В роботі використані вільне програмне забезпечення QGIS ver. 3.16.7 Hannover та плагін AusMap (з використанням растрових даних Google Basemaps). Clathrus archeri (Berk.) Dring or Anthurus archeri (Berk.) E.Fisch) is a mushroom species listed in the previous edition of the Red Book of Ukraine (2009), however, according to the order of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine dated 15 of February 2021, No. 111 "On approval of the lists of plant and mushroom species included in the Red Book of Ukraine (plant life) and plant and mushroom species excluded from the Red Book of Ukraine (plant life)" was removed from the Red Book of Ukraine. This is a native Australian species, introduced in Ukraine. It was previously known from the territories of the Putyl district of the Chernivtsi region (Pahar et al., 2016) (now Vyzhnytskyi district), but the find at Rypyn of the Putylska United Territorial Community is given for the first time. The work uses free software QGIS ver. 3.16.7 Hannover and the AusMap plugin (using Google Basemaps raster data).
Опис
Ключові слова
Квіткохвісник Арчера, Червона книга України, види грибів, види рослин, Путильська об’єднана територіальна громада, (Clathrus archeri (Berk.), Red Book of Ukraine, species of mushrooms, species of plants, Putylska United Territorial Community
Цитування
Юзик Д. І. Знахідки Anthurus Archtri на техногенно-трансформованих територіях Буковинських Карпат протягом 2016–2022 років / Д. І. Юзик, А. В. Юзик // Знахідки чужорідних видів рослин та тварин в Україні. Сер. : Conservation Biology in Ukraine. – Київ ; Чернівці : Друк Арт, 2023. – Вип. 29. – С. 505.