ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗИЧНИХ ШКІЛ В СРСР (1950-1980 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФО-П Ткачук О.В.
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей організації роботи музичних шкіл в СРСР протягом 1950-1980 рр. Розкрито мету діяльності музичних шкіл (забезпечення всебічного гармонійного розвитку дітей), завдання та напрями вдосконалення їх роботи (поліпшення рівня навчально-виховної і методичної роботи; посилення взаємодії музичних шкіл із громадськістю; поширення мережі музичних шкіл; зміцнення їхньої матеріальної бази). Визначено форми навчання в музичних школах (індивідуальні, групові, масові). Схарактеризовано результати та труднощі в організації роботи музичних шкіл. Статья посвящена исследованию особенностей организации работы музыкальных школ в СССР в 1950-1980 гг. Раскрыты цель деятельности музыкальных школ (обеспечение всестороннего гармоничного развития детей), задания и направления усовершенствования их работы (повышение уровня учебно-воспитательной и методической работы; усиление взаимодействия музыкальных школ с общественностью; расширение сети музыкальных школ; улучшение их материальной базы). Определены формы обучения в музыкальных школах (индивидуальные, групповые, массовые). Охарактеризованы результаты и трудности в организации работы музыкальных школ. The article is dedicated to the investigation of peculiarities of organization of musical schools activity in the USSR in the 1950th-1980th. The aim of activity of musical schools has been revealed. The aim is ensuring children’s full harmonious development. The tasks and the directions of improvement of musical schools activity have been determined.
Опис
Ключові слова
музично-педагогічна освіта, розвиток музичної освіти, музичні школи, діти, розвиток творчих здібностей, формування естетичної культури, музыкально-педагогическое образование, развитие музыкального образования, музыкальные школы, дети, развитие творческих способностей, формирование эстетической культуры, musical-pedagogical education, development of musical education, musical schools, children, development of creative abilities, the formation of aesthetic culture, студентські роботи, студенческие работы, student's work
Цитування
Лупаренко С. Є. Організація діяльності музичних шкіл в СРСР (1950-1980 рр.) / С. Є. Лупаренко, Л. В. Чернорук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / [редкол.: І. Т. Богданов (голов. ред.) та ін.]. – 2016. – Вип. 1. – С. 143–147.