Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до соціального виховання школярів у КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено комплексний компаративний аналіз теоретичних ідей та узагальненні практичного досвіду підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних університетах КНР до соціального виховання школярів для творчого використання в умовах сучасної педагогічної освіти України. На основі аналізу широкого спектру наукових джерел схарактеризовано розвиток ідеї соціального виховання школярів у Китаї від найдавніших часів до наших днів, проаналізовано й уточнено суть основних понять, що стосуються проблеми дослідження, а саме: «виховання», «соціальне виховання», «школярі», «соціальне виховання школярів», «вчитель музичного мистецтва», «підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва» в українській і китайській педагогічній думці. Схарактеризовано завдання учителя музичного мистецтва у соціальному вихованні школярів у КНР, а саме: створювати умови для вільного та творчого вираження учнів через музику, ознайомлювати учнів з національною та світовою музичною спадщиною, розвивати соціальні навички через музичну діяльність, сприяти розвитку естетичного смаку учнів та інші. Визначено вимоги до вчителя музичного мистецтва у КНР щодо реалізації соціального виховання школярів, а саме: знання методів виховання, які допомагають впливати на соціальний розвиток учнів через музичну діяльність; знання підходів до використання музики для передачі моральних, етичних та культурних цінностей, виховання поваги до культурної спадщини; розуміння і поваги до різних культур через музику, виховання толерантності та відкритості до інших культурних джерел та інші. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що матеріали дослідження забезпечують нову науково-об’єктивну інтерпретацію теорії й практики підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних університетах КНР до соціального виховання школярів. Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка про впровадження № 01/10-676 від 18.10.2023). The thesis presents a comprehensive comparative analysis of theoretical ideas and a generalization of the practical experience of training future music teachers in pedagogical universities of the People's Republic of China for social education of schoolchildren for creative use in the conditions of modern pedagogical education of Ukraine is carried out. Based on the analysis of a wide range of scientific sources, the development of the idea of social education of schoolchildren in China from ancient times to the present day is characterized, the essence of the main concepts related to the research problem is analyzed and clarified, namely: "education", "social education", "schoolchildren", "social education of schoolchildren", "teacher of musical art", "training of future teachers of musical art" in Ukrainian and Chinese pedagogical thought. The task of a music teacher in the social education of schoolchildren in the People's Republic of China is characterized, namely: to create conditions for free and creative expression of students through music, to familiarize students with the national and world musical heritage, to develop social skills through musical activities, to promote the development of students' aesthetic taste, and others. The requirements for the music teacher in the People's Republic of China regarding the implementation of social education of schoolchildren have been defined, namely: knowledge of educational methods that help influence the social development of students through musical activity; knowledge of approaches to the use of music for the transmission of moral, ethical and cultural values, fostering respect for cultural heritage; understanding and respect for different cultures through music, education of tolerance and openness to other cultural sources and others. The practical significance of the obtained results lies in the fact that the research materials provide a new scientific and objective interpretation of the theory and practice of training future music teachers in pedagogical universities of the People's Republic of China for the social education of schoolchildren. The results of the research are implemented in the educational process of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (implementation certificate No. 01/10-676 dated 18.10.2023).
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі музичного мистецтва, підготовка вчителів, виховання, соціальне виховання, школярі, заклади вищої педагогічної освіти, зміст освіти, форми та методи, Китайська Народна Республіка, Україна, future music teachers, teacher training, education, social education, schoolchildren, institutions of higher pedagogical education, content of education, forms and methods, People's Republic of China, Ukraine
Цитування
Ван Юйхун. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до соціального виховання школярів у КНР : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Ван Юйхун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 222 с. : іл. + дод.
Колекції