Проблеми впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Український державний університет залізничного транспорту, Національний транспортний університет
Анотація
В статті розглянута діджиталізація освітнього процесу в Україні, яка останнім часом набрала дуже швидких темпів розповсюдження на усіх рівнях здобуття освіти. Зрозуміло, що головним важелем впливу в цьому процесі стала світова пандемія короновірусної хвороби, яка призвела до необхідності введення суворих карантинних обмежень, у тому числі і в освітньому процесі. Тому сьогодні освіта України має практичний досвід використання дистанційних форм навчання тривалістю понад рік, отже, вже можна зробити обґрунтовані висновки щодо проблем реалізації цього процесу в Україні. В статье рассмотрена диджитализация образовательного процесса в Украине, которая в последнее время набрала очень быстрых темпов распространения на всех уровнях получения образования. Понятно, что главным рычагом влияния в этом процессе стала мировая пандемия короновирусной болезни, которая привела к необходимости введения строгих карантинных ограничений, в том числе и в образовательном процессе. Поэтому сегодня образование Украины имеет практический опыт использования дистанционных форм обучения продолжительностью более года, следовательно, уже можно сделать обоснованные выводы по проблемам реализации этого процесса в Украине. The article considers the digitalization of the educational process in Ukraine, which has recently gained a very rapid rate of spread at all levels of education. It is clear that the main lever of influence in this process was the global pandemic of coronavirus disease, which led to the need for strict quarantine restrictions, including in the educational process. Therefore, today the education of Ukraine has practical experience in the use of distance learning for more than a year, so it is already possible to draw sound conclusions about the problems of this process in Ukraine.
Опис
Ключові слова
дистанційна форма навчання, діджиталізація, ефективна реалізація, освітній процес, дистанционная форма обучения, диджитализация, эффективная реализация, образовательный процесс, distance learning, digitalization, effective implementation, educational process
Цитування
Осьмірко І. В. Проблеми впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес в Україні // І. В. Осьмірко, В. Ю. Онісіфорова // Вища освіта за новими стандартами : виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали наук.-метод. Інтернет-конф., Харків, 25 бер. 2021 р. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т [та ін.] ; [за ред. В. О. Богомолова]. – Харків, 2021 – С. 45–47.