ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЕЛЬ ДУПЛОГНІЗНИМИ ПТАХАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дуплогнізні птахи, які трапляються на території «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК», екологічно складно пристосовуються до умов великого міста – вони тримаються тут лише тому, що мешкали тут раніше, а міські насадження все частіше зберігають для них якусь схожість з природними. Окрім дуплогнізних птахів, на території зареєстровано й інші види: грак (Corvus frugilegus) та галка (Corvus monedula) шпак (Sturnus vulgaris), чубатий жайворонок (Galerida cristata), вільшанка (Erithacus rubecula) та чорна горихвістка (Phoenicurus ochruros), коноплянка (Acanthis cannabina), зеленяк (Chloris chloris), тощо. Не можливо, не відмітити і те, що ці види птахів пристосувалися до умов навколишнього середовища парку, поряд з озером та за рахунок штучного утримання на території парку диких й свійських тварин. Мета роботи – встановити частку заселення штучних гніздівель дуплогнізними птахами на території ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК». Дослідження проводили у 2018 році на території ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК» у Дергачівському районі Харківської області. Нами було виявлено гніздування чотирьох видів дуплогнізних птахів, а саме: мухоловка білошийка (Ficedula albicollis), синиця блакитна (Parus caeruleus), синиця велика (Parus major), повзик звичайний (Sitta europaea). У штучних гніздівлях серед дуплогнізних птахів домінувала мухоловка білошия, заселеність якої становила 76% (n=71), значно менше траплялася синиця велика (22%) та синиця блакитна (1%) й повзик звичайний (1%). Відтак внаслідок проведених досліджень встановлено, що домінантом є мухоловка білошия, а синиця велика – субдомінант. У Павлограді, за спостереженнями (Mironova, 1993), серед дуплогнізників переважали горобець домовий (Passer domesticus) та польовий (P. montanus). Останній у Журавлівському гідропарку м. Харкова заселив лише 2,6% загальної кількості штучних гніздівель (Savinskaya, 2010). Крім того, на цій ділянці значно підвищилася чисельність синиці великої та мухоловки білошийки після того, як для них з’явилися місця для гніздування у вигляді штучних гніздівель. Однак майже при однаковій щільності розташування штучних гніздівель, характер їх заселеності є різним. Таким чином, установлено, що завдяки розвішуванню штучних гніздівель на території ландшафтного парку «ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК», значно зросла чисельність мухоловки білошийої, про що свідчать й попередні дані на інших територіях. Double-nested birds that occur on the territory of "FELDMAN ECOPARK" are ecologically difficult to adapt to the conditions of a big city - they stay here only because they used to live here, and urban plantations increasingly retain some resemblance to natural ones for them. In addition to bipedal birds, other species are also registered on the territory: the rook (Corvus frugilegus) and the jackdaw (Corvus monedula), the starling (Sturnus vulgaris), the crested lark (Galerida cristata), the wagtail (Erithacus rubecula) and the black wagtail (Phoenicurus ochruros), Acanthis cannabina), green grass (Chloris chloris), etc. It is impossible not to note that these species of birds have adapted to the environmental conditions of the park, next to the lake and due to the artificial maintenance of wild and domestic animals on the territory of the park. The purpose of the work is to determine the proportion of artificial nests inhabited by double-nesting birds on the territory of the FELDMAN ECOPARK landscape park. The research was conducted in 2018 on the territory of the landscape park "FELDMAN ECOPARK" in the Dergachy district of the Kharkiv region. We discovered the nesting of four species of diplognous birds, namely: white-necked flycatcher (Ficedula albicollis), blue tit (Parus caeruleus), great tit (Parus major), common tit (Sitta europaea). In artificial nests, the white-necked flycatcher dominated among duplognatic birds, the population of which was 76% (n=71), the great tit (22%), the blue tit (1%) and the common wagtail (1%) were much less common. Therefore, as a result of the conducted research, it was established that the dominant is the white-necked flycatcher, and the great tit is the subdominant. In Pavlograd, according to observations (Mironova, 1993), house sparrows (Passer domesticus) and field sparrows (P. montanus) prevailed among nesting birds. The latter occupied only 2.6% of the total number of artificial nests in the Zhuravlivskyi hydropark in Kharkiv (Savinskaya, 2010). In addition, the Great Tit and White-necked Flycatcher numbers have increased significantly in this area after artificial nesting sites became available for them. However, with almost the same density of artificial nests, the nature of their population is different. Thus, it was established that thanks to the hanging of artificial nests on the territory of the FELDMAN ECOPARK landscape park, the number of white-necked flycatchers increased significantly, as evidenced by previous data in other territories.
Опис
Ключові слова
штучні гніздівлі, дуплогнізні птахи, Фельдман Екопарк, заселеність, artificial nests, hollow-nested birds, Feldman Ecopark, population
Цитування
Чебітько О. О. Особливості заселення штучних гніздівель дуплогнізними птахами на території ландшафтного парку «Фельдман Екопарк» / О. О. Чебітько, Р. С. Халепа, А. О. Іванчук-Ягодкін // Харківський природничий форум : ІІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, Д. В. Леонтьєва]. – Харків, 2019. – С. 112–113.