НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ВИМІРАХ СЬОГОДЕННЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»
Анотація
У статті розглянуто сутність наступності дошкільної та початкової освіти: у дошкільних закладах освіти наступність виявляється насамперед у підготовці дитини до школи, а в закладах початкової освіти – у використанні та покращенні вже набутих раніше знань і навичок. Встановлено, що заклади дошкільної та початкової освіті мають різні назви, методики виховання і навчання, критерії готовності дошкільника до навчання в початковій школі, час початку систематичного початкового навчання, термін навчання в початкових школах. Але водночас наявні спільні риси, які проявляються у взаєминах «учитель – учень», видах оцінювання навчальних успіхів і поведінки дітей, у відсутності до 3-го класу вчителів-предметників, у «напівдомашньому» оформленні класу, тісному зв’зку з рідною домівкою тощо. В Україні забезпечення наступності відбувається через цикли навчання – адаптаційно-ігровий і основний, надану першокласникам можливість приносити до школи іграшки, писати олівцем, поділ класу на зони, скасування червоної ручки вчителя та домашніх завдань у 1-му класі, зниження оцінок за виправлення, оцінювання каліграфії, зміну функції оцінки із предмета обговорень і рейтингів на фіксування якості знань учня. Охарактеризовано напрями забезпечення наступності – інформаційно-просвітницький і практичний. Інформаційно-просвітницький передбачає, з одного боку, обмін досвідом між вихователями та вчителями початкової школи щодо використання різноманітних форм організації діяльності дітей, ігрових прийомів і методів, систем роботи з розвитку мовлення, поетапної соціалізації дитини, формування її пізнавальних процесів, з іншого – роботу з батьками дітей (анкетування щодо питань індивідуального розвитку дитини, рівня досягнення нею дошкільної зрілості, Дні відкритих дверей у школах, зустрічі батьків із майбутніми учителями, спільні батьківські збори з педагогами закладу дошкілької освіти і вчителями школи, «педагогічні вітальні» у школі з питань створення у закладі психологічно комфортної обстановки для сприйняття дитиною нової соціальної ролі школяра, освітньо-ігрові тренінги та практикуми для батьків дітей переддошкільного віку). Практичний напрям має на меті встановлення зв’язку та творчої співпраці між закладом дошкілької освіти і початковою школою на рівні заходів із дітьми: проведення ознайомлювальних екскурсій до школи, відвідування шкільного музею, бібліотеки, проведення спільних свят тощо. В статье рассмотрена сущность преемственности дошкольного и начального образования: в дошкольных учебных заведениях преемственность проявляется прежде всего в подготовке ребенка к школе, а в учреждениях начального образования - в использовании и улучшении уже приобретенных ранее знаний и навыков. Установлено, что учреждения дошкольного и начального образования имеют разные названия, методики воспитания и обучения, критерии готовности дошкольника к обучению в начальной школе, время начала систематического начального обучения, срок обучения в начальных школах. Но в то же время имеющиеся общие черты, которые проявляются в отношениях «учитель - ученик», видах оценивания учебных успехов и поведения детей, в отсутствии до 3-го класса учителей-предметников, в «полудомашнее» оформлении класса, тесной связи с родным домом и т.д. В Украине обеспечения преемственности происходит через циклы обучения - адаптационно-игровом и основном, которые предоставляют первоклассникам возможность приносить в школу игрушки, писать карандашом, разделение класса на зоны, отмена красной ручки учителя и домашних заданий в 1-м классе, снижение оценок за исправление, оценки каллиграфии, изменение функции оценки по предмету обсуждений и рейтингов на фиксирование знаний ученика. Охарактеризованы направления обеспечения преемственности - информационно-просветительский и практичный. Информационно-просветительский предполагает, с одной стороны, обмен опытом между воспитателями и учителями начальной школы по использованию различных форм организации деятельности детей, игровых приемов и методов, систем работы по развитию речи, поэтапной социализации ребенка, формирования его познавательных процессов, с другой - работа с родителями детей (анкетирование по вопросам индивидуального развития ребенка, уровня достижения им дошкольного зрелости, Дни открытых дверей в школах, встречи родителей с будущими учителями, общие родительские собрания с педагогами учреждения дошкольного образования и учителями школы, «педагогические гостиные» в школе по вопросам создания в учреждении психологически комфортной обстановки для восприятия ребенком новой социальной роли школьника, образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей преддошкольного возраста). Практическое направление имеет целью установление связи и творческого сотрудничества между учреждением дошкольного образования и начальной школой на уровне мероприятий с детьми: проведение ознакомительных экскурсий в школу, посещение школьного музея, библиотеки, проведение совместных праздников и тому подобное. The article expresses the sense of the continuation of pre-school and elementary school education: in pre-school educational institutions the continuation is reflecting, first of all, in child’s school readiness and in elementary school – in implementation and improvement of knowledge and skills learned. It has been found that pre-school institutions and elementary schools have various names, methodology of teaching and education, criteria of child’s school readiness, time of commencing systematic pre-school education, term of education in pre-school institutions. Herewith, they have some common features reflecting in the teacher-pupil relations, types of evaluating academic progress and behavior of children, lack of subject teachers in 3rd class, domestic class interior, close relations with own home and etc. In Ukraine the assurance of continuation is to be made through educational cycle – adaptation, in-game and basic, giving possibility to the first-year pupils to bring toys to school, writing with pencil, division of class into zones, cancellation of red pen use and homework in first class, reduction of scores for corrections, calligraphy evaluation, change of score from disputable matter and rating to knowledge quality of pupils. The article characterizes the direction of ensuring continuation – information and awareness-raising and practical. Information and awareness-raising direction provides for, on one side, sharing experience between educators and teachers of pre-school institutions with regard to the use of various forms of child activities, in-game methods and ways, systems of speaking development, stage-by-stage child socialization, formation of cognitive processes, and on the other side – dealing with parents (survey on the matters of personal growth, level of school readiness, Doors Open Days, teacherparent meetings, joint teacher-parent meetings, pedagogical meetings on the matters of forming psychological friendliness of the environment for perception by a child of new pupil social role, educational and in-game trainings and practices for parents of infants). Practical direction provides for relation and creative cooperation between pre-school institution and elementary school at the level of activities involving children: arrangement for introductory school tours, visiting school museum, library, arrangement for common holidays, etc.
Опис
Ключові слова
наступність, заклади дошкільної освіти (ЗДО), початкова школа, дитина, співпраця, організація освітнього процесу, преемственность, учреждения дошкольного образования (УДО), начальная школа, ребенок, сотрудничество, организация учебного процесса, continuation, pre-school educational institutions, elementary school, of child
Цитування
Лавренко С. О. Наступність дошкільної та початкової освіти у вимірах сьогодення: здобутки та перспективи / С. О. Лавренко // Інноваційна педагогіка : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса : ПНДІЕІ, 2019. – Вип. 16, т. 2. – С. 23–26.