РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДУАЛЬНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто професійну підготовку майбутніх фахівців соціальної галузі яка є практикою орієнтованного навчання з елементами дуальної освіти, визнаної пріоритетною формою підготовки майбутнього фахівця на сучасному етапі. Вона забезпечує органічне поєднання теоретичної підготовки з одночасною практичною перевіркою її положень на практиці, формуванням і закріпленням практичних навичок на етапі підготовки. В статье рассмотрена профессиональная подготовка будущих специалистов социальной отрасли, которая является практикой ориентированного обучения с элементами дуального образования, признанной приоритетной формой подготовки будущего специалиста на современном этапе. Она обеспечивает органическое сочетание теоретической подготовки с одновременной практической проверкой ее положений на практике, формированием и закреплением практических навыков на этапе подготовки. The article considers the professional training of future social specialists an industry that is a practice of oriented learning with elements of dual education recognized a priority form of training a future specialist at the present stage. It provides an organic combination of theoretical training with simultaneous practical verification provisions in practice, the formation and consolidation of practical skills at the stage of preparation.
Опис
Ключові слова
принцип дуальності, підготовка майбутніх фахівців, соціальна галузь, принцип дуальности, подготовка будущих специалистов, социальная отрасль, the principle of duality, training of future specialists, social sector
Цитування
Васильєва М. П. Реалізація принципу дуальності в професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної галузі / М. П. Васильєва // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 7–8.