Місце емоцій у розвитку пізнавальних процесів школярів під час навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковород, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізовано місце емоцій у розвитку пізнавальних процесів школярів під час навчання. Правильне співвідношення емоційних і пізнавальних процесів у навчанні набуває особливої значущості. Недооцінка емоційних компонентів призводить до великої кількості ускладнень і помилок в організації процесу навчання. Емоційні фактори важливі не тільки на початкових етапах навчання учнів. Вони зберігають функцію регуляторів навчальної діяльності і на наступних ступенях навчання. Емоційна напруженість призводить до виникнення стійких негативних емоцій, які можуть бути екстрапольовані іноді і на весь навчальний процес, знижує рівень мотивації навчальної діяльності аж до її відкидання. Наслідком можуть бути порушення взаємовідносин з вчителями, однокласниками, педагогічним колективом в цілому. В статье проанализировано место эмоций в развитии познавательных процессов школьников в ходе обучения. Правильное соотношение эмоциональных и познавательных процессов в обучении приобретает особую значимость. Недооценка эмоциональных компонентов приводит к большому количеству осложнений и ошибок в организации учебного процесса. Эмоциональные факторы важны не только на начальных этапах обучения учащихся. Они сохраняют функцию регуляторов учебной деятельности и на последующих ступенях обучения. Эмоциональная напряженность приводит к возникновению стойких негативных эмоций, которые могут быть экстраполированы иногда и на весь учебный процесс, снижает уровень мотивации учебной деятельности вплоть до ее отвержения. Следствием может быть нарушение взаимоотношений с учителями, одноклассниками, педагогическим коллективом в целом. The article analyses the place of emotions in the development of cognitive processes of schoolchildren in the course of learning. The correct correlation between emotional and cognitive processes in learning is of particular importance. Underestimation of the emotional components leads to a large number of complications and errors in the educational process. Emotional factors are important not only in the initial stages of student learning. They continue to function as regulators of learning activities in later stages of learning. Emotional tensions lead to persistent negative emotions, which can sometimes be extrapolated to the whole learning process, reduce motivation for learning activities to the point of rejection. The consequence can be a breakdown in relationships with teachers, classmates and the teaching team as a whole.
Опис
Ключові слова
емоції, пізнавальні процеси, школярі, магістерські роботи, эмоции, познавательные процессы, школьники, магистерские работы, emotions, cognitive processes, pupils, master works
Цитування
Гряник Д. О. Місце емоцій у розвитку пізнавальних процесів школярів під час навчання / Д. О. Гряник // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 141–144.