Формування загальних і фахових компетентностей на індивідуальних заняттях з постановки голосу на факультетах мистецтв педагогічних університетів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-01-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»
Анотація
У тезах розглядаються питання комплексного підходу до професійної підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва, прищеплення та розвитку вокальних компетенцій у поєднанні із формуванням загальних і фахових компетентностей. В тезисах рассматриваются вопросы комплексного подхода к профессиональной подготовке будущих преподавателей музыкального искусства, привитие и развития вокальных компетенций в сочетании с формированием общих и профессиональных компетентностей. The abstracts consider the issues of an integrated approach to the professional training of future teachers of musical art, the instillation and development of vocal competencies in combination with the formation of general and professional competencies.
Опис
Ключові слова
формування, компетенції, компетентності, комплексний підхід, формирование, компетенции, компетентности, комплексный подход, formation, competence, competence, integrated approach
Цитування
Слепцова О. В. Формування загальних і фахових компетентностей на індивідуальних заняттях з постановки голосу на факультетах мистецтв педагогічних університетів / О. В. Слепцова // Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Чернівці, 28 січ. 2021 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.] ; [за заг. ред. Т. М. Антонюк]. – Чернігів, 2021. – С. 109–111.